Rozwój e-administracji i przedsiębiorczości

  • Uczestnicy projektu Zdobądź dotację na założenie firmy

Przyznaliśmy dotację dla 36 osób bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej

Projekt partnerski pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” był realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:
1)    Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
2)    Powiat Wąbrzeski
3)    Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wyniosła: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU BYŁO

Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA


1)    Rekrutacja
2)    Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
3)    Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
4)    Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
5)    Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

 

Przeszkoliliśmy przyszłych przedsiębiorców!

Uczestnicy projektu "Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim" odbyli 4 dni szkoleń "ABC przedsiębiorczości".

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu uczestnicy zdobyli wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy odpowiadają na wszystkie pytania przyszłych przedsiębiorców.

Szkolenia realizowane były w ramach 4 modułów o tematyce:

- analiza marketingowa własnego pomysłu na biznes,

- praktyczne zastosowanie przepisów prawa BHP i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we własnej działalności gospodarczej,

- wypełnienie dokumentów rejestrowych firmy oraz dokumentów podatkowo-księgowych,

- opracowanie biznes planu krok po kroku.

 

  • autor: AUTOR TREŚCI
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (1)
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (2)
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (3)
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (4)
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (5)
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (6)
  • Zdobądź dotacje na założenie firmy - zdjęcia uczestników (7)

Wstecz