Piecza zastępcza

Dział pieczy zastępczej

Dział pieczy zastępczej zajmuje się pomocą dzieciom, gdy nie ma możliwości, aby były wychowywane przez swoich rodziców naturalnych. Wówczas młodsze dzieci umieszczamy w rodzinach zastępczych a starsze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na co dzień przydzieleni rodzinie Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pozostali pracownicy opiekują się rodzinami zastępczymi. Pomagają w trudnościach, które napotykają na swojej drodze oraz realizują wspólnie plan pomocy dziecku.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 r., poz. 447 ze zm.);
- Ustawa o pomocy społecznej Dz.U.2021.2268 t.j;
- Obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach po lewej stronie.