Czym się zajmuje wydział?

Czym zajmuje się wydział?

Wydział prowadzi sprawy z zakresu administracji budowlanej poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, w tym wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub zmiany sposobu użytkowania. W uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Potwierdza samodzielność lokali mieszkalnych lub użytkowych. Opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także ocenia zgodność zamierzeń inwestycyjnych z ustaleniami tych aktów.


Szczegółowy wykaz zadań znajduje się tu:
https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/wydzial-administracji-budowlanej-i-architektury-2/