Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery

  • RPO WK-P

Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim

Projekt partnerski pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:
1)    Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
2)    Powiat Wąbrzeski
3)    Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:
„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1)    Rekrutacja
2)    Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
3)    Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
4)    Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
5)    Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:
1)    40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
2)    40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

  • Spotkanie w ramach projektu

Spotkanie z uczestnikami projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!”

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie gościliśmy uczestników, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowali się do projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim!”.

W imieniu Partnera Wiodącego – Spółki Euro Innowacje informacji udzielali: Prezes Spółki Marcin Król oraz Kierownik Projektu Agata Tujdowska, natomiast ze strony Powiatu Wąbrzeskiego: Karol Sarnecki – Członek Zarządu, Józef Krawczyk Sekretarz Powiatu oraz pracownicy Biura Projektu: Sylwia Dąbrowska i Marta Sass.

Spotkanie zorganizowane przez Spółkę Euro innowacje oraz Biuro Projektu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie cieszyło się wysoką frekwencją. Podczas dyskusji przedstawiliśmy zaplanowane do zrealizowania na następne miesiące zadania w ramach projektu i odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania początkujących przedsiębiorców.

Mamy nadzieję, że przedstawione harmonogramy realizacji naszego projektu będą ułatwiały dalszą, jak do tej pory udaną, współpracę.
Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną podczas spotkania pragniemy Państwa poinformować, że przygotowaliśmy już zakładkę na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, w której Biuro Projektu będzie umieszczać najważniejsze informacje dotyczące dalszych działań:KLIK

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach po etapie podpisywania umów o dofinansowanie!

 

 

  • Spotkanie w ramach projektu00 glowne.JPG
  • Spotkanie w ramach projektu2.JPG
  • Spotkanie w ramach projektu3.JPG
  • Spotkanie w ramach projektu4.JPG
  • Spotkanie w ramach projektu5.JPG
  • Spotkanie w ramach projektu6.JPG