Czym się zajmuje wydział?

Czym się zajmuje wydział?

 1.    Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
  • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami prawa, w tym baz danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  • tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
  • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  • zakładanie osnów szczegółowych;
  • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z koordynacją robót dotyczących tego samego obszaru zgłaszanych przez różnych wykonawców prac geodezyjnych;
  • weryfikowanie i przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych;
  • oklauzulowanie materiałów i zbiorów danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiałów udostępnianych na wniosek w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem, przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne;
  • udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania;
  • udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu danych oraz naliczanie opłat za ich udostępnianie;
  • wyłączanie dokumentów, które utraciły przydatność użytkową z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi;
  • modernizacja baz danych zgodnie aktualnymi przepisami prawa;
  • sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

2.    Przy znakowaniu pism Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej używa symbolu „OD”.