Rodzina w centrum - Etap I

  • Logo

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Status projektu: wybrany do dofinansowania
Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.
Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.
Partnerzy projektu: 
•    Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
•    powiaty:
-    aleksandrowski
-    brodnicki
-    bydgoski
-    chełmiński
-    golubsko-dobrzyński
-    grudziądzki
-    inowrocławski
-    lipnowski
-    mogileński
-    nakielski
-    radziejowski
-    rypiński
-    sępoleński
-    świecki
-    toruński
-    tucholski
-    wąbrzeski
-    włocławski
-    żniński
•    miasta na prawach powiatów:
-    Bydgoszcz
-    Toruń
-    Grudziądz
-    Włocławek

•    DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych  
Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:
•     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
•    MOPS Bydgoszcz
•    MOPR Toruń/TCUS
•    MOPR Włocławek
•    MOPR Grudziądz/CPDIR
•    PCPR Aleksandrów Kuj.
•    PCPR Brodnica
•    PCPR Bydgoszcz
•    PCPR Chełmno
•    PCPR Golub-Dobrzyń
•    PCPR Grudziądz
•    PCPR Inowrocław
•    PCPR Lipno
•    PCPR Mogilno
•    PCPR Nakło nad Notecią 
•    PCPR Radziejów
•    PCPR Rypin
•    PCPR w Sępólnie Krajeńskim 
•    PCPR Świecie
•    PCPR Toruń
•    PCPR Tuchola
•    PCPR Wąbrzeźno
•    PCPR Włocławek
•    PCPR Żnin 
•    DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych  
Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:
Powiat Wąbrzeski zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum  Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizowało, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Wąbrzeski podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.
W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:
•    stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
•    poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
•    rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
•    rozwój  pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
•    rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
•    umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
•    działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
•    podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
•    działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.