Przebudowa drogi powiatowej Książki - Kruszyny

 • indeks

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713C Książki- Kruszyny w km 1+484 do km 2+300

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 


KWOTA DOFINANSOWANIA: 380 852,00 zł

 


CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 062 562,05 zł

CELE PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększenie dostępności transportowej -zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych,
 • poprawa dostępności do terenów objętych inwestycjami mieszkaniowymi

EFEKTY

 • wykonanie profilu istniejącej nawierzchni
 • wykonanie warstwy ścieralnej,
 • przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej,
 • budowa peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej,
 • przebudowa skrzyżowań,
 • przebudowa przepustu drogowego,
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
 • umocnienie poboczy tłuczniem,
 • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
 • wykonanie oznakowanie pionowego,
 • montaż barier stalowych drogowych,