Rodzina w Centrum 2

 • 1. Projekt "Rodzina w centrum II"
 • 2. Projekt "Rodzina w centrum II"
 • 3. Projekt "Rodzina w centrum II"

Rodzina w Centrum II

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 318 179,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10 470 452,57 zł

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

WSPARCIE MOGĄ OTRZYMAĆ

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W POWIECIE WĄBRZESKIM OFERUJE

 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne;
 2. mediacje rodzinne;
 3. terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 4. warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 5. zajęcia animacyjne dla dzieci;
 6. warsztaty „Moje emocje”;
 7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 8. szkolenia dla wolontariuszy;
 9. wyjazdy edukacyjne;
 10. superwizja rodzin zastępczych;
 11. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

EFEKTY

 • kontynuacja działań Centrum Wspierania Rodziny w Wąbrzeźnie
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Przebieg realizacji projektu:

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”. 23.01.2018 r.

W dniu 23 stycznia 2018 w nowej siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 spotkali się przedstawiciele samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych ziemskich i grodzkich Dyrektorzy i Kierownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.


Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”, który jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w regionie, ale także kontynuacją realizowanego w latach 2016-2018 projektu Rodzina w Centrum. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju usług społecznych kierowanych do rodzin, zwłaszcza rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze.


Podpisanie umowy o partnerstwie było zwieńczeniem wcześniejszych prac i spotkań. Dokument został podpisany przez 23 podmioty, reprezentowane przez działających w imieniu samorządów przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz w imieniu Samorządu Województwa – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Samorządy będą działały wspólnie, tak aby wzajemnie się dopełniając i wykorzystując wcześniej zdobyte doświadczenie, realizowały projekt na rzecz poprawy warunków życia rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 • 1. Podpisanie umowy na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”
 • 2. Podpisanie umowy na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”
 • 3. Podpisanie umowy na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”
 • 4. Podpisanie umowy na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 23 maja 2019 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego wraz z wychowankami.  

Podczas spotkania rodzice zastępczy i starsi wychowankowie mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym wykładzie dotyczącym „Adolescencji w życiu młodego człowieka” poprowadzonym przez Pana Zbigniewa Izdebskiego, pedagoga szkolnego zaprzyjaźnionego z tut. Centrum.


Duże zainteresowanie wśród uczestników  wzbudzili również zaproszeni goście Państwo Katarzyna i Maciej Kluczyk wraz z dziećmi, którzy podzielili się z rodzinami zastępczymi swoim doświadczeniem bycia rodzicem zastępczym. Zwrócili uwagę słuchaczom na fakt, jak istotną rolę pełni rodzina zastępcza  w życiu dzieci niemogących wychowywać się w rodzinie naturalnej.


Pan Maciej jako wychowawca/opiekun w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu, wieloletni praktyk  świadczący sługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne oraz jego małżonka stworzyli rodzinę zastępczą dla dzieci wychowujących się wcześniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  Oboje zaznaczyli jak duże zmiany zaszły w ich życiu po podjęciu decyzji  o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej dla rodzeństwa i jak znacząco wpłynęło to na całokształt rozwoju wychowanków. Rodzina zastępcza poruszyła również, problem trudności wychowawczych występujących w funkcjonowaniu rodziny zastępczej.


W czasie w którym opiekunowie zwiększali swoje kompetencje wychowawcze słuchając prelekcji, ich wychowankowie uczestniczyli  w zabawach przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników tut. Centrum.


W dniu obchodów święta rodzicielstwa zastępczego towarzyszyli rodzinom również zaproszeni goście Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pan Karol Sarnecki, Sekretarz Powiatu Józef Krawczyk, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Mirosław Kamiński  oraz pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, opiekun realizowanego przez tut. Centrum projektu „RWC 2”  Pani Małgorzata Stasiak.

W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Podziękowania oraz kwiaty, jako wyraz wdzięczności  za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był tort ufundowany przez Powiatowe Centrum Pomoczy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którym poczęstowano wszystkich uczestników.
    

Dziękujemy wszystkich osobom mającym wkład w rozwój pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, a rodzinom zastępczym życzymy dużo wiary, nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności, ale także radości, zadowolenia i satysfakcji.

 • 1. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 2. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 3. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 4. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 5. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 6. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 7. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 8. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 9. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 10. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 11. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 12. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 13. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 14. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 15. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 16. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 17. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 18. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 19. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 20. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 21. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 22. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 23. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 24. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 25. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 26. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 27. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 28. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 29. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 30. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 31. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 32. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 33. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 34. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 35. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 36. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 37. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 38. Święto rodzicielstwa zastępczego
 • 39. Święto rodzicielstwa zastępczego

Odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniach 10-11 czerwca 2019 r. odbyło się XXIV posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanego w Strzygach, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Konwent połączony został z pracami Grupy Sterującej działającej  w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 2”

Podczas posiedzenia Dyrektorzy i Kierownicy dokonali wyboru nowego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Konwentu, którymi ponownie zostali Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie – Przewodniczącą Konwentu oraz Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu – Wiceprzewodniczącym Konwentu. Następnie dyskutowano m.in. na tematy związane pieczą zastępczą, warsztatami terapii zajęciowej oraz z postępami realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”, programów realizowanych przez PFRON,  założeń do nowego projektu skierowanego do młodzieży usamodzielnianej, nowych perspektyw na lata 2020-2027, oferty szkoleniowej z zakresu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkohowych (FASD) Fundacji „Daj Szansę”. Uczestnicy Konwentu mieli okazję odwiedzić Galerię Witrażu Państwa Bednarskich oraz poznać tajniki tworzenia witraży w pracowni a później podziwiania największego witrażu sakralnego w Europie w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Rypinie. Drugiego dnia Konwent gościł w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu dzięki uprzejmości Dyrektora Pani Katarzynie Bułkowskiej.  

Wśród zaproszonych Gości byli Starosta Rypiński – Jarosław Sochacki, Wicestarosta – Piotr Czarnecki, Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu, Michał Neumann – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Maria Rosołek, Urszula Kaziemierska i Sławomir Konrad – Członkowie Grupy Sterującej ROPS Toruń, Ewa Grobelska i Anna Karczmarczyk z Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”.   

 • 1. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 2. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 3. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 4. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 5. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 6. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 7. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 8. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 9. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 10. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.
 • 11. Posiedzenie Konwentu Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kuj-Pom.

Wyjazd edukacyjny do Zakopanego w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

W dniach 01 - 05 lipca 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.


Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w temacie : „Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, mocje jako nośnik potrzeb, prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji w rodzinie a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań podopiecznych.


W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Uczestnicy brali udział w zajęciach umuzykalniających, które pozwoliły im poznać nowe piosenki i podstawy gry na gitarze. Brali udział w zajęciach plastycznych rozwijających ich umiejętności manualne.


Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi spacer po ul. Krupówki w Zakopanem – gra terenowa dla dzieci i rodziców, wyjazdu w góry- spacer po Dolinie Chochołowskiej, pobyt na basenach termalnych, wjazd kolejką na Gubałówkę.

 • 1. Rodzina w Centrum II
 • 2. Rodzina w Centrum II
 • 3. Rodzina w Centrum II
 • 4. Rodzina w Centrum II
 • 5. Rodzina w Centrum II
 • 6. Rodzina w Centrum II
 • 7. Rodzina w Centrum II
 • 8. Rodzina w Centrum II
 • 9. Rodzina w Centrum II
 • 10. Rodzina w Centrum II
 • 11. Rodzina w Centrum II
 • 12. Rodzina w Centrum II
 • 13. Rodzina w Centrum II
 • 14. Rodzina w Centrum II
 • 15. Rodzina w Centrum II
 • 16. Rodzina w Centrum II
 • 17. Rodzina w Centrum II
 • 18. Rodzina w Centrum II
 • 19. Rodzina w Centrum II
 • 20. Rodzina w Centrum II
 • 21. Rodzina w Centrum II
 • 22. Rodzina w Centrum II
 • 23. Rodzina w Centrum II
 • 24. Rodzina w Centrum II
 • 25. Rodzina w Centrum II
 • 26. Rodzina w Centrum II

Kolejny wyjazd edukacyjny tym razem do Łeby w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2"

W dniach 5 – 9 sierpnia 2019 r. odbył się 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Łeby dla rodzin zastępczych, biologicznych i ich dzieci z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.


Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników w tematach: „Wspólne spędzanie czasu drogą do poprawy relacji w rodzinie, mocje jako nośnik potrzeb, prawidłowa komunikacja jako sposób zapobiegania występowania zjawiska przemocy i agresji w rodzinie a także rola rodzica w trudnym okresie dorastania”. Warsztaty z powyższego zakresu pogłębiły świadomość problemów związanych z komunikacją interpersonalną, adolescencją, emocjami, czasem wolnym modelowanym wedle potrzeb poznawczych i zainteresowań podopiecznych.


W trakcie warsztatów dla rodziców i starszych dzieci, młodsze dzieci brały udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwoliły uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego.   Rodziny zastępcze i biologiczne wraz ze swoimi dziećmi miały okazję skorzystać z bogatego programu kulturalno – animacyjnego, w tym między innymi: wyjazd do Rąbki, przejście w kierunku ruchomych wydm, pobyt w Sea Parku w Sarbsku, przebywanie na plaży opalając się i kąpiąc.  

 

 • 1. Wyjazd nad morze
 • 2. Wyjazd nad morze
 • 3. Wyjazd nad morze
 • 4. Wyjazd nad morze
 • 5. Wyjazd nad morze
 • 6. Wyjazd nad morze
 • 7. Wyjazd nad morze
 • 8. Wyjazd nad morze
 • 9. Wyjazd nad morze
 • 10. Wyjazd nad morze
 • 11. Wyjazd nad morze
 • 12. Wyjazd nad morze
 • 13. Wyjazd nad morze
 • 14. Wyjazd nad morze
 • 15. Wyjazd nad morze
 • 16. Wyjazd nad morze
 • 17. Wyjazd nad morze
 • 18. Wyjazd nad morze
 • 19. Wyjazd nad morze
 • 20. Wyjazd nad morze
 • 21. Wyjazd nad morze
 • 22. Wyjazd nad morze
 • 23. Wyjazd nad morze
 • 24. Wyjazd nad morze