Ogłoszenia

Informacja o udzielonych dotacjach dla podmiotów, które uzyskały wstępną promesę na realizację zadania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

Powiat Wąbrzeski informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 r. podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie udzielenia dotacji w 2025r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
2. Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie udzielenia dotacji w 2024r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
3. Uchwała Nr IV/36/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie udzielenia dotacji w 2024r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Konsultacje społeczne Projektu Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna  ogłasza konsultacje społeczne Projektu Strategii Terytorialnej OPPT Wąbrzeźna wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dotacji dla podmiotów, które uzyskały wstępną promesę na realizację zadania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

Powiat Wąbrzeski informuje, iż w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów, które uzyskały wstępną promesę na realizację zadania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, złożone zostały następujące wnioski:

 1. Remont kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach.
  Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Łopatkach, Łopatki 51, 87-222 Książki.
 2. Renowacja ścian wewnętrznych kościoła w kościele filialnym rzymsko-katolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku. 
  Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wawrzyńca, ul. Mikołaja Ryńskiego 30, 87-213 Ryńsk.
 3. Renowacja części ścian kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu
  Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Zieleń 17, 87-200 Wąbrzeźno. 

 

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów, które uzyskały wstępną promesę na realizację zadania

Na podstawie Uchwały Nr II/19/2024 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów, które uzyskały wstępną promesę na realizację zadania.

Obwieszczenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 czerwca 2024r.

Obwieszczenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 czerwca 2024r. znak: KM.5410.63.2024.GR w sprawie wygaśnięcia z dniem 10 czerwca 2024r decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej .

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2026

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski.

Cel konsultacji: zapewnienie partycypacji społecznej w ważnych dla samorządu powiatowego sprawach poprzez zbieranie opinii, propozycji i wniosków dotyczących ważnych przedsięwzięć, planów i programów strategicznych itp. przez uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie powiatu oraz osoby prawne i inne podmioty działające na terenie powiatu.

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski.

Cel konsultacji: zapewnienie partycypacji społecznej w ważnych dla samorządu powiatowego sprawach poprzez zbieranie opinii, propozycji i wniosków dotyczących ważnych przedsięwzięć, planów i programów strategicznych itp. przez uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie powiatu oraz osoby prawne i inne podmioty działające na terenie powiatu.

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski.

Cel konsultacji: zapewnienie partycypacji społecznej w ważnych dla samorządu powiatowego sprawach poprzez zbieranie opinii, propozycji i wniosków dotyczących ważnych przedsięwzięć, planów i programów strategicznych itp. przez uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie powiatu oraz osoby prawne i inne podmioty działające na terenie powiatu.

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski.

Cel konsultacji: zapewnienie partycypacji społecznej w ważnych dla samorządu powiatowego sprawach poprzez zbieranie opinii, propozycji i wniosków dotyczących ważnych przedsięwzięć, planów i programów strategicznych itp. przez uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie powiatu oraz osoby prawne i inne podmioty działające na terenie powiatu.

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc czerwiec

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc czerwiec odbędzie się w dniach 29 maja oraz 03 czerwca 2024 r. w godzinach 08:00 – 15:00 w kasie biletowej przy ul. 1 Maja 51 w Wąbrzeźnie (PKS).

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2026

Od dnia 6 maja 2024 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych – grupy społeczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty na konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2026.

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Od dnia 6 maja 2024 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych – grupy społeczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty na konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Od dnia 6 maja 2024 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych – grupy społeczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty na konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Od dnia 6 maja 2024 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych – grupy społeczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty na konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc maj

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc maj odbędzie się w dniach 30 kwietnia oraz 06 maja 2024 r. w godzinach 08:00 – 15:00 w kasie biletowej przy ul. 1 Maja 51 w Wąbrzeźnie (PKS).

 • autor: Piotr Wiśniewski - Inspektor ds. Publicznego Transportu Zbiorowego

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. zawiadamia się, że od dnia 6 maja 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. ustalony został termin konsultacji społecznych uchwałą nr 224/452/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski dotyczących projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2026.

Od dnia 6 maja 2024 r. dostępny będzie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie www.wabrzezno.pl w zakładce Komunikaty/Ogłoszenia oraz BIP www.bip.wabrzezno.pl w zakładce Ogłoszenia, a także w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii lub uwag.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach!

 • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. zawiadamia się, że od dnia 6 maja 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. ustalony został termin konsultacji społecznych uchwałą nr 224/451/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski dotyczących projektu Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Od dnia 6 maja 2024 r. dostępny będzie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie www.wabrzezno.pl w zakładce Komunikaty/Ogłoszenia oraz BIP www.bip.wabrzezno.pl w zakładce Ogłoszenia, a także w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii lub uwag.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach!

 • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. zawiadamia się, że od dnia 6 maja 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. ustalony został termin konsultacji społecznych uchwałą nr 224/450/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski dotyczących projektu Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Od dnia 6 maja 2024 r. dostępny będzie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie https://www.wabrzezno.pl/ w zakładce Komunikaty/Ogłoszenia oraz BIP www.bip.wabrzezno.pl w zakładce Ogłoszenia, a także w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii lub uwag.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach!

 • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. zawiadamia się, że od dnia 6 maja 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. ustalony został termin konsultacji społecznych uchwałą nr 224/449/2024 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski dotyczących projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Od dnia 6 maja 2024 r. dostępny będzie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie https://www.wabrzezno.pl/ w zakładce Komunikaty/Ogłoszenia oraz BIP https://www.bip.wabrzezno.pl/ w zakładce Ogłoszenia, a także w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii lub uwag.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach!

 • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8

Ogłasza się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położonej w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu, Wronie 28, 87 – 200 Wąbrzeźno.

Trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 8 marca 2024 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 5 marca 2024 r. o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położonej w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8.

Sprzedaż biletów miesięcznych na luty

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc luty odbędzie się w dniach 31 stycznia w godzinach 08:00 – 15:00 oraz 1 lutego w godzinach 08:00 – 15:00  w kasie biletowej przy ul. 1 Maja 51 w Wąbrzeźnie (PKS).

 • autor: Piotr Wiśniewski - inspektor ds. publicznego transportu zbiorowego

Już 1,4 mln osób korzysta z e-Korespondencji w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki e-Korespondencji można wysyłać i odbierać dokumenty, w tym zaświadczenia, elektronicznie za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym. Z e-Korespondencji mogą skorzystać również m.in. firmy, fundacje i stowarzyszenia.

Sprzedaż biletów miesięcznych na styczeń

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc styczeń odbędzie się w dniach 29 grudnia 2023 r. w godzinach 08:00 – 14:00 oraz 02 stycznia  2024 r. w godzinach 08:00 – 15:00  w kasie biletowej przy ul. 1 Maja 51 w Wąbrzeźnie (PKS).

 • autor: Piotr Wiśniewski, inspektor ds. publicznego transportu zbiorowego
 • floor-plan-1857175_1280

Zmiana godzin pracy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie, od dnia 04.12.2023 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie czynny...

Sprzedaż biletów miesięcznych na grudzień

Informujemy, że sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc grudzień odbędzie się w dniach 30 listopada oraz 01 grudnia  2023 r.  w kasie biletowej przy ul. 1 Maja 51 w Wąbrzeźnie (PKS) w godzinach 08:00 – 15:00

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego.  Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) Starosta Wąbrzeski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 • sygnalizacja policji

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza osoby zainteresowane na  spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w dniu 05 grudnia 2023 roku o godz. 10.00.

 • Starsza kobieta jadąca rowerem

Od grudnia wyższe limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Od 1 grudnia limity będą wyższe.

 • Samochód marki mercedes benz

Ogłoszenie II przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu marki MERCEDES BENZ

Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61 tel/fax (056) 687-13-86 ogłasza przetarg II ofertowy na  sprzedaż  samochodu marki MERCEDES–BENZ SPRINTER 213 2.2  CDI rok  produkcji  2001, nr rej. CWA  M004 VIN    WDB 9026221R225941. Samochód jest zarejestrowany i ubezpieczony, przebieg  422 027 km.

 • zaproszenie osób chętnych do zostania wolontariuszem przy WOŚP

Poszukiwani wolontariusze do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wąbrzeźnie!

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkie osoby, które chcą zostać wolontariuszami lub pomóc przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Gramy 28 stycznia 2024 r.!

Chętnych prosimy o kontakt: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47

tel. 530 311 331

e-mail: tywanek@wabrzezno.pl

Liczba wolontariuszy ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024  z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego.

Komunikat - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Komunikat. Informujemy, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki naboru II edycji Rządowego Programu

Od dziś za bilet miesięczny zapłacisz kartą!

Informujemy, że od teraz należność za zakup biletu miesięcznego na dowolną linię autobusową w wyznaczone dni w kasie biletowej na dworcu PKS a także bezpośrednio w autobusie na linii nr 25688 U  (z PKS na dworzec PKP i z powrotem) będzie można uregulować za pomocą karty.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

Od 29 września 2023 r. w związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba z niepełnosprawnością będzie musiała złożyć wniosek osobiście.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położnej w Dębowej Łące oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha, położonej w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka

W dniu 13 lipca Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 192/376/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niżej umieszczonej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.

Wykaz nieruchomości powiatu wąbrzeskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/7 o powierzchni 0,0343 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel -Powiat Wąbrzeski.

Zmiana terminu zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdów oraz zarejestrowania pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej

Od dnia 1 lipca 2023r. obowiązuje termin 30 dni na: zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, zarejestrowanie pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej od dnia jego sprowadzenia.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2023 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych do projektu, o którym mowa w pkt. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 zgodnie z Uchwałą Nr 163/307/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego.