Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie został wyznaczony inspektor ochrony danych. Funkcję tę pełni Paweł Maćkowiak. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl
 • pod numerem telefonu +48 56 688 24 51
 • pisemnie na adres siedziby Administratora:
  Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
  ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.),

Do zadań inspektora ochrony danych (IOD) w szczególności należy:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 4. współpraca z organem nadzorczym;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 • autor: Inspektor ochrony danych, data: 2018-05-25

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, zawodach, konkursach i innych