Jak zostać rodziną zastępczą?

 • Zdjęcie przedstawiające 4 osoby

Jak zostać rodziną zastępczą?

RODZINĄ ZASTĘPCZĄ MOŻE ZOSTAĆ:

 • małżeństwo lub
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

WYMOGI DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać następujące wymogi:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  4. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

W przypadku rodziny niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do ukończenia szkolenia. Po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które obok w/w warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej stanowi element niezbędny do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego umożliwiającego prowadzenie rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.

PROCEDURA TWORZENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która obejmuje następujące etapy:

 • wstępna rozmowa informacyjna z kandydatami do pełnienia funkcji rodziców zastępczych;
 • złożenie wymaganych dokumentów;
 • zebranie informacji i przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców zastępczych;
 • badanie predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziców zastępczych po uzyskaniu wstępnej pozytywnej kwalifikacji;
 • wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
 • zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zostają wpisane w rejestr prowadzony przez starostę. Dane z powyższego rejestru przekazywane są do właściwego sądu.

Kandydaci do pełnienia funkcji pieczy zastępczej pozostają w gotowości na przyjęcie dziecka. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domu dziecka na przyjęcie dziecka przez udzielenie im szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie oraz zapewnienie w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka. Ponadto przekazuje im nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następująca dokumentację: odpis aktu urodzenia dziecka, dokumentację o stanie zdrowia dziecka, dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne i karty szczepień, diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją, plan pracy z rodziną, przekazany organizatorowi przez asystenta rodziny.

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom są zobowiązani do zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania, a w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
 • współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a także podnosi swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach.

Więcej informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, p. 203.