Konkursy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK - NASZ MAŁY ŚWIAT

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia grupowe w NMŚ”. 

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia grupowe w NMŚ” Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 9.000,00 zł. 

Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2024 r.

  • autor: Justyna Przybyłowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu, Wronie 28, 87 – 200 Wąbrzeźno.

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 23 maja 2024 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu, Wronie 28, 87 – 200 Wąbrzeźno.

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2023 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2023 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.  

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadnia publicznego na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.  

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 810.129,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 1.080.171,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w czwartym kwartale roku 2023.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 26 października 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w czwartym kwartale roku 2023.

Ogłoszenie wyników realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 sierpnia 2023 r.  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” pn. „Wyjazd turystyczno-krajoznawczy połączony z rehabilitacją do Krynicy Morskiej i Gdańska” przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Amazonek w Wąbrzeźnie zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 17 sierpnia 2023 r., zawarł umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, której załącznikiem jest złożona oferta. Zadanie dotyczy organizacji wyjazdu turystycznego dla członków stowarzyszenia. 

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OFERTY W RAMACH ART. 19a – TRYBU MAŁYCH ZLECEŃ Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę Stowarzyszenia Amazonek w Wąbrzeźnie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie celem zgłaszania uwag dotyczących oferty.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia grupowe w NMŚ”...

Otwarty konkurs ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 6 kwietnia 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Planuje się realizację dwóch zadań. 

Otwarty konkurs ofert na promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 6 kwietnia 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Planuje się realizację dwóch zadań z przyznaniem dotacji dla każdego zadania w wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000,00 zł. 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 6 kwietnia 2023 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat. Kwota dotacji środków publicznych wynosi 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.

Ogłoszenie wyników konkursu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.