Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej,która ma na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo z życiu społecznym.

Zadania

 • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 • koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Realizowane programy

 • „Aktywny Samorząd”,
 • „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”,
 • „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta”.

Podstawy prawne

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2284).

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.