Rodzina w Centrum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie realizuje projekt partnerski „Rodzina w Centrum”

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Ogólna wartość projektu: 11482020,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 9759717,00 zł.

CEL PROJEKTU - W POWIECIE WĄBRZESKIM ROZWINIĘTE ZOSTANĄ USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Działania przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

UTWORZONO CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W WĄBRZEŹNIE

W ramach projektu na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie powstało Centrum Wspierania Rodziny (CWR), które mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pokój nr 4. W powstałym centrum, od lutego 2017 r. odbywa się specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne. Ponadto organizowane są działania edukacyjne, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, mediacje rodzinne, terapia rodzinna i grupowa, superwizja rodzin zastępczych, zajęcia animacyjne dla dzieci, warsztaty dla wolontariuszy, promocja rodzicielstwa zastępczego, a także przyznawane będą bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

KTO JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU?

Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze, osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, w tym rodziny naturalne przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny), osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, wolontariusze oraz osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH?

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać następujące warunki formalne:

przynależeć do grup docelowych projektu;
posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Powiatu Wąbrzeskiego;
nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oświadczenia uczestnika projektu w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest zgodnie z zasadą równych szans.

Wszelkie informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji uczestników do projektu dostępne są w Centrum Wspierania Rodziny oraz na stronie internetowej tut. Centrum.