Piecza instytucjonalna

  • Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach

Piecza instytucjonalna

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, należy w szczególności zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, m. in. poprzez organizowanie i prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Wąbrzeskiego sprawowana jest w formie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, ul. Północna 36, 87-200 Wąbrzeźno

Placówka opiekuńczo-wychowawcza

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 447 ze zm.)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720)