Piecza instytucjonalna

  • Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach

Piecza  instytucjonalna

Do zadań własnych powiatu, w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, należy w szczególności zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, m. in. poprzez organizowanie i prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Wąbrzeskiego sprawowana jest w formie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach, ul. Północna 36, 87-200 Wąbrzeźno

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 

- zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby;

- umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

- obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1720)