Czym się zajmuje wydział?

Czym zajmuje się wydział?

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego, ochrony gruntów rolnych, gospodarowania odpadami, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa śródlądowego, przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Szczegółowy wykaz zadań znajduje się tu:
http://www.bip.wabrzezno.pl/wydzial-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/