Remonty obiektów użyteczności publicznej

 • wyremontowany budynek poradni psychologiczno pedagogicznej

Wyremontowaliśmy budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Termomodernizacja była przeprowadzana przez okres wakacyjny i została w pełni sfinansowana środkami własnymi powiatu. Łącznie inwestycja wyniosła 227 718,00 zł. 

 • Termomodernizacja budynku Starostwa

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji

W ramach realizacji zadania wykonano m.in.:  wymianę pokrycia dachowego dachówką karpiówką oraz wraz ze świetlikami z przeźroczystych dachówek;  wymianę rynien i rur spustowych; oczyszczenie wieżyczki;
wymianę trzech okien typu wole oko oraz wymianę okien w wieżyczce.

 • Remont dachu w ZSO

Sfinansowaliśmy remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”. Cała inwestycja zostały sfinansowana ze środków własnych Powiatu. Na roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego i montaż drabinek przeciwśnieżnych wydatkowano 264 894,88 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowana została kwota 2 336,00 zł.

 • Plac przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wroniu

Przebudowa placu o powierzchni 780 m2 przed budynkiem we Wroniu

W 2017 r. sfinansowaliśmy przebudowę placu o pow. 780 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy) za kwotę 87 988,90 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • Remont placu przy ZSO

Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu przy ZSO w Wąbrzeźnie

W 2017 r. sfinansowaliśmy przebudowę i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie za kwotę 127 203,45 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • Wyremontowany w ramach projektu budynek

Termomodernizacja budynków ZSO, Zespołu Szkół Zawodowych oraz budynku w podwórzu Starostwa

Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynków dzięki zmniejszeniu strat ciepła, a także dzięki wymianie dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, ponieważ planowane działania termomodernizacyjne przełożą się na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanej ze spalaniem paliwa.

 • Wyremontowany budynek szpitala w Wąbrzeźnie

Dofinansowaliśmy inwestycję odnowienia elewacji na budynku szpitala

W 2016 r. zrealizowaliśmy inwestycję pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – odnowienie elewacji na budynku szpitala. Poniesiony wydatek w wysokości 75 627,16 zł obejmuje pokrycie 50% kosztów odnowienia elewacji na budynku szpitala.

 • Nowe skrzydło budynku Starostwa

Termomodernizacja nowego skrzydła budynku Starostwa

W 2016 r. zrealizowaliśmy inwestycję pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – budynek Starostwa Powiatowego – nowe skrzydło. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 170 989,98 zł.

 • Wyremontowany budynek Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

Docieplenie budynku CKPiU w Wąbrzeźnie - obecnie pracownie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie

W 2017 r. sfinansowaliśmy wykonanie docieplenia budynku CKPiU w Wąbrzeźnie - obecnie pracownie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie za kwotę 215 980,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wykonawcą zadania była FUH „ANMAR” Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna.

Poniesione wydatki obejmują:

 1. sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 3 480,00 zł;
 2. roboty budowlane: 212 500,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w wysokości 67 344,75 zł.

 • Remont w Zespole Szkół we Wroniu

Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne

W 2011 r. Powiat Wąbrzeski zakończył realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne" o łącznej wartości 525 929,89 zł. 

 

Utwardzenie placu na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach

Poniesiony w 2021 r. wydatek w wysokości 35 500,00 zł obejmuje wykonanie utwardzenie placu kostka polbrukową przy budynku
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach.
Realizacja zadania przyjęta uchwałą Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeżnie z dnia 30 września 2021 r. 

Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu we Wroniu

Na ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało złożonych 10 ofert o wartości: 199 260,00 zł, 218 940,00 zł, 227 550,00 zł, 230 000,00 zł, 234 930,00 zł, 241 884,42 zł, 242 000,00 zł, 245 529,34 zł, 313 100,00 zł oraz 320 000,00 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła CPI Sp. z o. o. z Grudziądza. Poniesione w roku 2020 wydatki w łącznej wysokości 199 760,00 zł
obejmują:

 1. aktualizację kosztorysu: 500,00 zł;
 2. roboty budowlano-montażowe: 199 260,00 zł i zostały sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

Wymiana wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących

W 2019 r. kwotą 147 823,90 zł sfinansowaliśmy inwestycję polegającą na wymianie wraz z dociepleniem dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Poniesione wydatki, sfinansowane środkami własnymi Powiatu, obejmują:

 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 4 920,00 zł;
 2. zakup dziennika budowy: 7,50 zł;
 3. roboty budowlane: 140 296,40 zł;
 4. wynagrodzenie inspektora nadzoru: 2 600,00 zł.

Dostosowanie budynku internatu we Wroniu do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Celem zadania było przystosowanie budynku internatu Zespołu Szkół we Wroniu do zwiększonych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaganego dla obiektów, w których przewidziano pobyt osób niepełnosprawnych (wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Ogłoszony 3 lipca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy zadania został unieważniony – spośród dwóch oferentów, tańszy nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie a drugi zaproponował kwotę znacznie przewyższającą wielkość środków ujętych w budżecie na realizację tego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze konieczność dostosowania internatu we Wroniu do zwiększonych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaganego dla obiektów, w których przewidziano pobyt osób niepełnosprawnych przed zamieszkaniem w nim wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2020 r., Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym wykonawcą w trybie art. 66 i 67 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wybrana w trybie negocjacji Firma Handlowo- Usługowa ANMAR Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna zobowiązał się zrealizować zadanie w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.za kwotę 336 106,75 zł.

Poniesione nakłady obejmują:

 1. wykonanie inwentaryzacji budynku: 11 350,00 zł;
 2. sporządzenie ekspertyzy wraz z dokumentacją projektową: 9 840,00 zł;
 3. roboty budowlano-montażowe: 336 106,75 zł.

Zostały one sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

Docieplenie dachu na budynku internatu i szkoły we Wroniu

Na ogłoszony w dniu 26 czerwca 2020 r. przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały złożone 4 oferty o wartości: 178 651,04 zł, 197 779,92 zł, 214 600,00 zł oraz 292 303,63 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła GREENSPIN Sp. z o. o. z Torunia. W wyniku powstałych oszczędności rozszerzono zakres zadania o docieplenie części dachu szkoły w miejscu występowania przecieków. Wykonawcom prac była Firma Handlowo-Usługowa ANMAR Anita Świś, Szymon Świś z Wąbrzeźna.

Poniesione nakłady obejmują:

 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 8 200,00 zł;
 2. roboty budowlane (dach internatu): 178 561,04 zł;
 3. roboty budowlane (dach szkoły): 64 877,95 zł.

Łączne wydatki w wysokości 251 638,99 zł zostały sfinansowane dochodami własnymi Powiatu.

Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie we Wroniu

Poniesione w 2015 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 89 556,00 zł  związane były z realizacją zadania „Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu”. Obecnie w budynku znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. 

Wydatki obejmowały: zakup materiałów do prac modernizacyjnych: 35 243,63 zł; zakup wyposażenia: 11 249,89 zł; zakup usług budowlanych: 43 062,26 zł.

Docieplenie dachu na budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu

Poniesiony w 2021 r. wydatek w wysokości 119 368,85 zł obejmuje wykonanie docieplenia dachu budynku szkoły wraz z łącznikiem w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu.
Zostały one sfinansowane dochodami z tytułu udziału Powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

Dofinansowaliśmy inwestycję budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka

Powiat Wąbrzeski w 2010 r. udzielił dotację celową dla gminy Dębowa Łąka w łącznej wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębowa Łąka wraz z przyłączem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.

W 2011 r. na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (stosownie porozumienie zostało zawarte w dniu 30 września 2010 r._ wydatkowano kwotę 20 000,00 zł; natomiast na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka” (realizacja uchwały Nr VII/40/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2011 r.) – 100 000,00 zł. 

Wykonanie ogrodzenia budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Poniesiony w 2015 r. wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu i obejmuje koszt wykonania z paneli ogrodzenia nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 na odcinku 150 m (ogrodzenie wymienione zostało wzdłuż ul. Strażackiej oraz ogródków działkowych).

Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego i jednostek z siedzibą w budynku

Poniesiony w 2015 r. wydatek w wysokości 16 378,68 zł został sfinansowany środkami własnymi powiatu i obejmuje koszt zakupu wraz z montażem centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Z centrali oprócz Starostwa korzystają także jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego (m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, administracja Domu Pomocy Społecznej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Wymiana okien w placówkach oświatowych i zmiana systemu ogrzewania w budynku ZS we Wroniu w 2012 r.

W roku 2012 dokonano wymiany okien w obiektach:

 1. internatu Zespołu Szkół we Wroniu (wymiana 18 okien) – 30 745,08 zł;
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (wymiana 13 okien) – 22 220,00 zł;
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – 10 054,72 zł, z tego:
  1. wymieniono 3 okna w sali lekcyjnej Centrum – 3 166,77 zł,
  2. wymieniono 2 okna w Pracowni Spawalniczej – 6 887,95 zł.

Kwota 63 665,40 zł została przeznaczona na zmianę systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w Zespole Szkół we Wroniu wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku Szkoły. Poniesione wydatki obejmują m.in.:

 1. wykonanie projektu – 3 690,00 zł;
 2. wykonanie instalacji gazowej – 43 571,63 zł;
 3. opłata za przyłącze – 16 219,27 zł

Poniesione powyższe wydatki finansowane były w całości ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów obejmują nakłady finansowe na zadania inwestycyjne związane z termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz zmianą systemu ogrzewania.

Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Powiat Wąbrzeski wykonał w 2010 r. zadanie polegające na termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego (67 272,20 zł) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (12 375,00 zł). Częściow termomodernizacja polegała na wymianie okien, a łączny koszt zadania wyniósł 79 647,20 zł.

W 2011 r. na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien wydatkowaliśmy kwotę 89 867,21 zł.

Utwardzono kostką polbrukową teren przed Zespołem Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Powiat Wąbrzeski w 2010 r. wykonał zadanie polegające na utwardzeniu placu o pow. 485m2 przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (ul. Żeromskiego) kostką polbrukową (jednostką realizującą zadanie był Zespół Szkół Zawodowych). Koszt poniesiony przez powiat wyniósł 19 974,39 zł.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Liceum i Specjalnym Ośrodku w 2000 r.

W 2000 r. Powiat Wąbrzeski zainwestował kwotę 316 000 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie. Taką samą inwestycję za kwotę 387 448 zł wykonano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące. 

Powiat sfinansował budowę kolektora sanitarnego Wąbrzeźno-Wronie

Zadanie zrealizowane w 2000 r. polegało na budowie I etapu kolektora sanitarnego Wronie-Wąbrzeźno. Była to inwestycja wspólna realizowana przez cztery jednostki samorządu terytorialnego:

Powiat Wąbrzeski jako jednostka wiodąca - zaangażowanie środków własnych - 54 021 zł

 • Miasto Wąbrzeźno - 8 402 zł
 • Gmina Wąbrzeźno - 5 601 zł
 • Gmina Płużnica - 35 703 zł

Pozostałe wydatki sfinansowano pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 451 542 zł.

Całe zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 listopada 2000 r. a jego całkowity koszt wyniósł kwotę 630 526 zł. 

 • autor: Sylwia Grabowska - Wydział Organizacyjny