Karta parkingowa

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Co to jest karta parkingowa?

Karta parkingowa to dokument pozwalający niepełnosprawnemu kierującemu pojazdem samochodowym oznaczonym nim lub kierowcy przewożącemu osoby o obniżonej sprawności ruchowej ma niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju. 

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie powyższej ustawy wszystkie karty parkingowe wydane do 1 lipca 2014 r., zachowywały swoją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego bądź miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące warunki:

 • posiadają ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • przyczyna niepełnosprawności w orzeczeniu oznaczona została symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N,
 • orzeczenie zawiera wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2014 r.

Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

 1. Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) lub 10-N (choroba neurologiczna).
 2. Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem:

 1. Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
 2. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców.
 3. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

Aby otrzymać kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie karty parkingowej (zakładka – WNIOSKI DO POBRANIA PONIŻEJ);
 2. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).
 4. kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o wydanie katy parkingowej (oryginał do wglądu).

Jak odebrać kartę parkingową?

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór.

Kartę parkingową wydaną:

 1. Osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
 2. Osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców.
 3. Osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Wpłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub na rachunek

Getin Noble Bank SA o numerze: 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003.

W tytule należy podać imię i nazwisko osoby składającej wniosek o wydanie karty parkingowej z dopiskiem „opłata za kartę parkingową.”

Karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Wniosek placówki składa osobiście osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Na jeden pojazd wykorzystywany przez placówkę do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.

Kartę parkingową wydaje się placówce na okres 3 lat.

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

Kartę parkingową odbiera osobiście osoba upoważniona do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz upoważnienia do reprezentowania placówki.

Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty;
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty przez placówkę, której wydano kartę;
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej,
 2. upoważnienie do reprezentowania placówki,
 3. dokument (statut) potwierdzający prowadzenie przez placówkę działalności 
  w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 4. dowód rejestracyjny pojazdu placówki,
 5. umowę leasingu lub umowę użyczenia oraz oświadczenie dotyczące pojazdu służącego 
  do przewozu osób niepełnosprawnych, którego wyłącznym użytkownikiem jest placówka (kiedy placówka nie jest właścicielem pojazdu).

Wpłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub na rachunek:

Getin Noble Bank SA o numerze: 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003

W tytule należy podać imię i nazwisko osoby składającej wniosek o wydanie karty parkingowej z dopiskiem „opłata za kartę parkingową.”

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Od odmowy przyznania karty parkingowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KART PARKINGOWYCH

Od 30 września 2023 r. w związku z wygaśnięciem § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba z niepełnosprawnością będzie musiała złożyć wniosek osobiście.