Aktualności

 • Obraz wypadku samochodowego z udziałem dwóch samochodów

WYPADEK KOMUNIKACYJNY A ODSZKODOWANIE - EDUKACJA PRAWNA

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym (choć w praktyce mamy do czynienia najczęściej z tym pierwszym).Poszkodowanym może być nie tylko kierowca samochodu czy jego pasażer, ale również jadący rowerem, czy pieszy. Odszkodowanie można otrzymać nawet wówczas, gdy nie uda się ustalić, kto jest sprawcą zdarzenia, czy wtedy, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC

Minimalne wynagrodzenie w 2024

Od stycznia 2024 roku w Polsce wprowadzono szereg zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia, które mają istotny wpływ na pracowników oraz pracodawców. Nowe przepisy legislacyjne zostały wprowadzone w celu zwiększenia standardów życia pracowników oraz zrównoważenia relacji na rynku pracy.

Pomoc ofiarom przestępstw, świadkom i osobom najbliższym

Zadaniem państwa jest ochrona obywateli, zapobieganie przestępstwom oraz świadczenie pomocy i sprawiedliwość dla pokrzywdzonych.

Stowarzyszenie prowadzące NPP w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 roku:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wabrzeski-2024/

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania NPP/NPO oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r.

 • Ubezwłasnowolnienie

REPREZENTACJA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO

Do osiemnastego roku życia dzieci (także te z niepełnosprawnościami), pozostają pod władzą rodzicielską z mocy prawa, co oznacza, że to rodzice sprawują nad nimi opiekę i występują w ich imieniu.

SENIOR NA ZAKUPACH

 • autor: AUTOR TREŚCI
 • Męskie dłonie zapisujące notatki na kartce na biurku. Obok leży laptop

Gdy nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia - jak najszybciej poinformuj o tym wierzyciela

Terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań to nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie w związku z zawarciem umowy, np. umowy pożyczki lub umowy kredytu. 

 • Mężczyzna pracujący przy biurku

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiło projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Główna ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów.

Najczęściej zadawane pytania:

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Для отримання додаткової інформації відвідайте:
www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy