Przebudowa drogi powiatowej Wąbrzeźno - Książki

 • WĄBRZEŹNO - KSIĄŻKI
 • WĄBRZEŹNO - KSIĄŻKI
 • WĄBRZEŹNO - KSIĄŻKI
 • WĄBRZEŹNO - KSIĄŻKI

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C Wąbrzeźno Książki realizowane było w trzech etapach, które były realizowane w następujących miesiącach:
I Etap od km 0+000 do 4+300 – od  maja do października 2015 r.
II Etap od km 4+300 do km 5+140 od maja do sierpnia 2016 r.
III Etap od km 5+140 do km 11+662” od lipca do grudnia 2018 r.


Łącznie przebudowano odcinek prawie 12 km od skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z ul Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do skrzyżowania w centrum Książek.


Łączny koszt wszystkich etapów wyniósł: 10 678 976,82 zł
I Etap: 2 943 369.64 zł
II Etap: 696 652,06 zł
III Etap: 7 047 955,12 zł

 

Etap I - Przebieg inwestycji

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300”

W 2015 roku powiat Wąbrzeski zakończył realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Głównym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.

Łączne nakłady finansowej na realizację zadania wyniosły 4 495 725,56 zł

Czas realizacji: od maja do października 2015 r.

Zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z:

 • budżetu państwa: 2 233 605,62 zł,
 • Budżetu Gminy Wąbrzeźno 456 225,89 zł
 • Budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 244 033,36 zł
 • Budżetu Gminy Płużnica: 9 504,77 zł

w łącznej wysokości 2 943 399,64 przy współudziale Drogi powiatowe Spółka z o.o. (kwotą 1 552 355,92 zł).

W ramach inwestycji wykonano:

 1. Przebudowę jezdni z poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni oraz zwiększeniem nośności drogi z 80kN/ oś do 115kN/ oś,
 2. Chodniki z kostki brukowej betonowej,
 3. Wyspę spowalniającą ruch,
 4. Utwardzenie poboczy,
 5. Zjazdy indywidualne i publiczne,
 6. Oświetlenie chodników,
 7. 5 przejść dla pieszych w tym 2 z aktywnym oznakowaniem i oświetleniem
 8. Bariery ochronne sprężyste na obiektach inżynieryjnych i wysokich nasypach
 9. Znaki pionowe odblaskowe II generacji
 10. Oznakowanie poziome (linie krawędziowe, linie segregacyjne na skrzyżowaniach)
 11. Tereny zielone
 12. Karczowanie karpin do wyciętych drzewach.

Stan przebudowy - 12 czerwca 2015

Trwają prace nad przebudową drogi powiatowej 1710C. Wykonawca, firma DROBUD Sp. z o.o na odcinku drogi od granicy miasta do miejscowości Sitno (km 4+300) ułożyła geosiatkę oraz warstwę wyrównującą i wiążącą masy bitumicznej. Wykonano przepusty pod drogą i zjazdami, aktualnie trwają prace związane z regulacją rowów i poboczy. Na terenie miasta układane są chodniki a MZECWiK wykonuje wymianę przyłączy wodnych.

 • 12 czerwca 20159943.jpg
 • 12 czerwca 20159944.jpg
 • 12 czerwca 20159945.jpg
 • 12 czerwca 20159946.jpg
 • 12 czerwca 20159947.jpg
 • 12 czerwca 20159948.jpg
 • 12 czerwca 20159949.jpg
 • 12 czerwca 20159950.jpg
 • 12 czerwca 20159951.jpg
 • 12 czerwca 20159952.jpg
 • 12 czerwca 20159953.jpg
 • 12 czerwca 20159954.jpg
 • 12 czerwca 20159955.jpg
 • 12 czerwca 20159956.jpg
 • 12 czerwca 20159957.jpg
 • 12 czerwca 20159958.jpg
 • 12 czerwca 20159959.jpg
 • 12 czerwca 20159960.jpg

Zakończenie inwestycji

Dnia 16 października 2015 r. dokonano symbolicznego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej 1710C. W otwarciu uczestniczyły władze samorządowe finansujące przedsięwzięcie, przedstawiciele wykonawcy - DROBUD Sp. z o.o oraz pracownicy starostwa powiatowego zaangażowani w ten projekt.

W ramach przebudowy wykonano:

 • remont istniejącej nawierzchni jezdni,
 • remont istniejących ciągów pieszych oraz budowa nowych,
 • przebudowa przepustów,
 • odtworzenie istniejących rowów drogowych odwadniających jezdnie drogi powiatowej,
 • remont istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie 3 samorządów: Powiatu Wąbrzeskiego, Gminy Miasta Wąbrzeźno i Gminy Wąbrzeźno.

Udział własny samorządów podzielono następująco:

 • Powiat Wąbrzeski - 69,5%
 • Gmina Wąbrzeźno – 20%
 • Gmina Miasto Wąbrzeźno – 10,5%

Wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 • Zakończenie inwestycji10688.jpg
 • Zakończenie inwestycji10689.jpg
 • Zakończenie inwestycji10690.jpg
 • Zakończenie inwestycji10691.jpg
 • Zakończenie inwestycji10692.jpg
 • Zakończenie inwestycji10693.jpg
 • Zakończenie inwestycji10694.jpg
 • Zakończenie inwestycji10695.jpg
 • Zakończenie inwestycji10696.jpg

Etap II - Przebieg inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140

Od dnia 4 maja 2016 roku firma SKANSKA S.A. rozpoczęła przebudowę odcinka drogi powiatowej(około 840 mb.) nr 1710 C Wąbrzeźno – Książki w miejscowości Sitno. Przebudowa obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m ułożenie warstw bitumicznych, wykonanie chodnika oraz oświetlenia na długości około 270 mb. i utwardzenie poboczy.


Powiat Wąbrzeski w okresie od maja do sierpnia 2016 r. zrealizował projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140.


Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 334 223,00 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Projekt został zrealizowany w partnerstwie trzech samorządów: Powiatu Wąbrzeskiego, Gminy Miasta Wąbrzeźno i Gminy Wąbrzeźno.

 

Etap III - Przebieg inwestycji

 

 • dofinansowanie

Powiat Wąbrzeski otrzyma dofinansowanie na Przebudowę drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662

W kwietniu bieżącego roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie lokalnej infrastruktury w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Program umożliwił dofinansowanie inwestycji w drogi gminne i powiatowe. Na wsparcie zadań w ramach powyższego Programu w roku 2018 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma z budżetu państwa 30,5 mln zł.


Powiat Wąbrzeski złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy III etapu drogi powiatowej Wąbrzeźno-Książki. W dniu 15 kwietnia upływał termin składania wniosków, a w połowie maja Wojewodowie przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę opinie Ministerstwa wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do wsparcia.


Wniosek złożony przez Powiat Wąbrzeski został zakwalifikowany na 4 miejscu listy podstawowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 maja 2018 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca tej drogi. Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10:00.


O dalszych działaniach związanych z przebudową drogi będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem stron internetowych powiatu.

 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę III etapu drogi Wąbrzeźno-Książki

W dniu 4 lipca w Starostwie Powiatowym dokonano oceny ofert złożonych w ramach przetargu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662”.
Do przetargu złożono następujące oferty:
STRABAG SP. Z O.O. – 9 838 736, 13 zł
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. - 9 638 798,57 zł
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. – 6 888 901,05 zł

Rada Powiatu w dniu 28 czerwca podczas XXXIV sesji 9 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwalę zmieniającą budżet powiatu na rok 2018, w wyniku której zabezpieczono środki na realizację tego zadania w kwocie 6 840 199,11 zł.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w dniu 4 lipca wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.
Obecnie trwają prace przygotowujące opracowanie zmian do wieloletniej prognozy finansowej i budżetu powiatu, by uwzględnić ostateczny wynik przeprowadzonej procedury przetargowej.
Przypominamy, że wniosek złożony przez Powiat Wąbrzeski do programu pn. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej został zakwalifikowany na 4 miejscu listy podstawowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 3 009 688,00 zł

 

Podpisanie umowy na na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”

W dniu 18 lipca w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie przedstawiciele Zarządu Powiatu – Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i Wicestarosta Bożena Szpryniecka podpisali umowę z wykonawcą przebudowy powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662.

Przypominamy, że zadanie to będzie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w dniu 4 lipca wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o.  Zakończenie prac ma nastąpić do końca listopada bieżącego roku.

 

 • Podpisanie umowy1.JPG
 • Podpisanie umowy2.JPG
 • Podpisanie umowy3.JPG
 • Podpisanie umowy4.JPG

Ruszyły prace na remontowanym odcinku drogi powiatowej Sitno-Książki - 25 lipca 2018

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie rozpoczęło prace na remontowanym odcinku drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662.


Przypominamy, że zadanie to będzie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.


Remontowi poddane zostanie ponad 6,5 km drogi i będzie stanowić dokończenie remontu całego odcinka prowadzącego od ul. Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do skrzyżowania w miejscowości Książki. Zakończenie prac ma nastąpić do końca listopada bieżącego roku.
 

 

 • 25 lipca 201817981.jpg
 • 25 lipca 201817982.jpg
 • 25 lipca 201817983.jpg
 • 25 lipca 201817984.jpg
 • 25 lipca 201817985.jpg
 • 25 lipca 201817986.jpg
 • 25 lipca 201817987.jpg
 • 25 lipca 201817988.jpg

Stan przebudowy - 13 sierpnia 2018

Trwają prace na remontowanej drodze powiatowej nr 1710C (Wąbrzeźno – Książki). Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zakończyło prace związane z układaniem  warstwy wyrównawczej na odcinku od miejscowości Łopatki do przejazdu kolejowego. 

 • 13 sierpnia 201818044.jpg
 • 13 sierpnia 201818045.jpg
 • 13 sierpnia 201818046.jpg
 • 13 sierpnia 201818047.jpg
 • 13 sierpnia 201818048.jpg
 • 13 sierpnia 201818049.jpg
 • 13 sierpnia 201818050.jpg
 • 13 sierpnia 201818051.jpg
 • 13 sierpnia 201818052.jpg
 • 13 sierpnia 201818053.jpg

Stan przebudowy - 29 sierpnia 2018

W dniu 29 sierpnia odbyła się Rada budowy podczas której przedstawiciele Powiatu Wąbrzeskiego spotkali się z wykonawcą przebudowy III etapu drogi powiatowej Wąbrzeźno – Książki. Na spotkaniu przedstawiono obecny stan przeprowadzonych prac budowlanych.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie zakończyło prace związane z ścięciem poboczy, przebudową przepustów, usunięciem karpin oraz poszerzeniem szerokości drogi wraz z nałożeniem warstwy wyrównawczej.

Ponadto oczyszczono rowy z zakrzaczeń i zamułu oraz odtworzono rowy.

Na odcinku od granicy z gminą Ryńsk do przejazdu kolejowego w Książkach układana jest siatka oraz warstwa wiążąca.
W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do wykonania nasypów pod przystanki autobusowe oraz pod budowę chodników.

 

 • 29 sierpnia 201818136.jpg
 • 29 sierpnia 201818137.jpg
 • 29 sierpnia 201818138.jpg
 • 29 sierpnia 201818139.jpg
 • 29 sierpnia 201818140.jpg
 • 29 sierpnia 201818141.jpg
 • 29 sierpnia 201818142.jpg
 • 29 sierpnia 201818143.jpg
 • 29 sierpnia 201818144.jpg
 • 29 sierpnia 201818145.jpg

Stan przebudowy 19 września 2018

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie rozpoczęło prace na remontowanym odcinku drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662.


Przypominamy, że zadanie to będzie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.


Remontowi poddane zostanie ponad 6,5 km drogi i będzie stanowić dokończenie remontu całego odcinka prowadzącego od ul. Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do skrzyżowania w miejscowości Książki. Zakończenie prac ma nastąpić do końca listopada.
 

 

 • 19 września 2018DSC_0831.JPG
 • 19 września 2018DSC_0833.JPG
 • 19 września 2018DSC_0835.JPG
 • 19 września 2018DSC_0836.JPG
 • 19 września 2018DSC_0838.JPG
 • 19 września 2018DSC_0840.JPG
 • 19 września 2018DSC_0841.JPG
 • 19 września 2018DSC_0842.JPG

Przebudowa drogi powiatowej do Książek dobiega końca - 2 listopada 2018

Trwają prace nad przebudową drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662. Wykonawcy drogi przeprowadzają ostatnie prace wykończeniowe w centrum miejscowości Książki, a ostatnie warstwy zostały już wyłożone do skrzyżowania w Książkach.


Przypominamy, że wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., a zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 3 009 688,00 zł

 

 • 2 listopada 2018DSC_0009.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0013.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0014.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0016.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0017.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0030.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0032.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0033.JPG
 • 2 listopada 2018DSC_0034.JPG

Zakończenie inwestycji

Powiat Wąbrzeski w okresie lipca do grudnia 2018r zrealizował projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 3 009 688,00 z budżetu państwa.


Projekt przebudowy drogi powiatowej 1710C od km 5+140 do km 11+662 zakładał budowę chodnika w m. Łopatki oraz w m. Książki, łącznie ok. 692 m. Ponadto zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną – żółty migający sygnał ostrzegawczy. Jedno z przejść dla pieszych w m. Łopatki wyposażone zostało w wyspę azylu.   

 

 • Zakończenie inwestycji20756.jpg
 • Zakończenie inwestycji20758.jpg
 • Zakończenie inwestycji20759.jpg
 • Zakończenie inwestycji20760.jpg
 • Zakończenie inwestycji20761.jpg
 • Zakończenie inwestycji20762.jpg
 • Zakończenie inwestycji20763.jpg
 • Zakończenie inwestycji20764.jpg
 • Zakończenie inwestycji20765.jpg
 • Zakończenie inwestycji20766.jpg
 • Zakończenie inwestycji20767.jpg
 • Zakończenie inwestycji20768.jpg
 • Zakończenie inwestycji20769.jpg