Rodzina w Centrum 2

 • wszystkie_poziom_kolor

Informacja o projekcie

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 10 726 347,11 zł

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

WSPARCIE MOGĄ OTRZYMAĆ

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W POWIECIE WĄBRZESKIM OFERUJE:

 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne;
 2. mediacje rodzinne;
 3. terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 4. warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 5. zajęcia animacyjne dla dzieci;
 6. warsztaty „Moje emocje”;
 7. grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 8. szkolenia dla wolontariuszy;
 9. wyjazdy edukacyjne;
 10. superwizja rodzin zastępczych;
 11. warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

EFEKTY

 • kontynuacja działań Centrum Wspierania Rodziny w Wąbrzeźnie
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze