Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, które są wydawane przez Miejskie lub Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Innymi słowy – potwierdza ona status osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymację dokumentującą niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności.

Jest ona wydawana na czas ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dzieci);
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób które nie ukończyły 60 roku życia;
  • na stałe – dla osób które ukończyły 60 rok życia.

Stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności na nowej legitymacji wpisuje się wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem ubiegania się o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

  1. wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  2. fotografię o wymiarach 35×45 mm (także w przypadku dzieci), tło jasnobiałe, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
  3. kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień; w przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Opłaty

Brak opłat. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji – 15 zł.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. Od odmowy wystawienia legitymacji przysługuje skarga do sądu administracyjnego.