Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Romana Wzorek

Pok. Nr 21 (parter)
Nr telefonu/ fax: 56 688 24 51 wew. 103
Adres e-mail: pzon@wabrzezno.pl

Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Joanna Dzielska
Pok. Nr 21A (parter)
Nr telefonu: 56 688 24 51 wew. 173

Referent
Kamila Krawczyk

Pomoc administracyjna
Natalia Gołembiewska

Pok. Nr 21A (parter)
Nr telefonu: 56 688 24 51 wew. 173

Wnioski należy składać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. Nr 21A

Godziny urzędowania

 • poniedziałek - w godz. 7:30-15:30
 • wtorek - w godz. 7:30-16:30
 • środa - w godz. 7:30-15:30
 • czwartek - w godz. 7:30-15:30
 • piątek - w godz. 7:30-14:30

Czym zajmuje się Zespół?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania  określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych. 


Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie należy w szczególności:

 • orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 • wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją 
  lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Powiatowy Zespół orzeka  do celów pozarentownych, takich jak:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia w zakładzie  aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna  dziecka w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym.

Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego

W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog.
Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem zespołu, który dane orzeczenie wydał, czyli Zespołu w Wąbrzeźnie.

Od orzeczeń do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.

Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji przyznającej świadczenia lub ulgi.

Wydanie orzeczenia następuje na wniosek


Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu. W zależności od przyjętego przez powiatowy zespół sposobu organizacji pracy możliwe jest także uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej zespołu.


Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • osoba zainteresowana;
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych);
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:

 • bezdomnych;
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Uwaga: W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych nie jest wymagane przebywanie w miejscowości, w której się nie zamieszkuje co najmniej dwa miesiące, ale przebywanie poza miejscowością w której się zamieszkuje ponad dwa miesiące – znaczenie ma zatem okres przebywania poza miejscowością w której się zamieszkuje oraz fakt przebywania przez cały ten okres ze względów zdrowotnych lub rodzinnych. Ciężar dowodu w zakresie długości okresu przebywania poza miejscem stałego pobytu oraz przyczyn tego przebywania obciąża wnioskodawcę.