Utworzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 14 dzieci

  • logo

Dnia 8.06.2018 r.  Powiat Wąbrzeski podpisał umowę z Wykonawcą na remont placówki opiekuńczo – wychowawczej w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W drodze przetargu została wyłoniona Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz, która będzie wykonywała prace remontowo - budowlane.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie wąbrzeskim poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej.