Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Data publikacji strony internetowej: 2023-02-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowano problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 26 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • wśród opublikowanych grafik 726 plików nie posiada opisu alternatywnego lub opis jest jednowyrazowy - pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • w strukturze serwisu 33 podstrony posiadają nazwy pozbawione sensu poza kontekstem (którym są ich strony nadrzędne) - nazwy stron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Okrasa, wrs@wabrzezno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 688 24 50, wew. 174. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się w budynku z 1900r. i znajduje się pod nadzorem konserwatorskim, co niestety znacznie ogranicza możliwości przystosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem, po lewej stronie, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi, od ulicy Wolności, znajdują się 2 stopnie schodowe i podest. Schody zostały wyposażone w poręcz. Do drzwi prowadzi również podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście stanowią dwuskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 180 cm, co umożliwia wjazd wózkiem, drugie, wewnętrzne drzwi o szerokości 200 cm, są otwierane automatycznie, istnieje również możliwość sterowania ręcznego. Na parterze, przy drzwiach, znajduje się stanowisko pracownika ochrony, który udziela informacji. Pracownik na bieżąco monitoruje sytuację i może reagować, np. udzielając pomocy. Przy wejściu znajduje się również telefon wewnętrzny, umieszczony na takiej wysokości, że możliwe jest korzystanie z niego przez osoby siedzące. Dzięki umieszczonemu spisowi numerów możliwe jest dodzwonienie się do dowolnego biura i ewentualne wezwanie urzędnika. Na parterze zainstalowana jest lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu, wysokość na której jest umieszczona pozwala na korzystanie przez osoby na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami. Budynek nie posiada wind i podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Starostwo nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.