Rozwój e-administracji i przedsiębiorczości

  • fot. SZYMON ZDZIEBŁO tarantoga.pl dla UMWKP

Pierwsze duże środki nowej perspektywy trafiły do Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie!

Dyrektorzy wszystkich dwudziestu powiatowych urzędów pracy w Kujawsko-Pomorskiem odebrali w piątek (7 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim umowy o finansowanie przedsięwzięć interwencyjnych na rynku pracy – staży zawodowych, systemowych dotacji na założenie nowych firm i tworzenie nowych miejsc oraz na organizację wysokiej jakości kursów zawodowych i szkoleń.

  • Kobieta pracująca przy laptopie

Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Powiat Wąbrzeski w okresie wrzesień 2022 - marzec 2023 r. zrealizował projekt pn. "Zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez utworzenie nowej strony internetowej Powiatu Wąbrzeskiego, spełniającej wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych".

  • Kobieta pracująca przy laptopie

Cyfryzacja Starostwa Powiatowego: rozbudowa serwera, zakup oprogramowania systemowego, zapewnienie możliwości pracy zdalnej - realizujemy projekt Cyfrowy Powiat

Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

  • Widok na pola z wiatrakiem

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną

Głównym celem realizacji projektu był rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

  • INFOSTRADA KUJAW I POMORZA

Powiat Wąbrzeski jest partnerem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, którego celem jest interaktywna komunikacja urzędników z mieszkańcami poprzez utworzenie GEOPORTALU

Powiat Wąbrzeski jest partnerem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, którego celem jest interaktywna i błyskawiczna komunikacja urzędników z mieszkańcami. Efektem działań w zakresie projektu jest udostępniony dla mieszkańców GEOPORTAL, w którym znajdują się także łatwo dostępne, szczegółowe informacje o terenie Powiatu Wąbrzeskiego.

  • Logo platformy EPUAP

Uruchomiliśmy punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego w każdej gminie Powiatu Wąbrzeskiego

Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

  • Uczestnicy projektu Zdobądź dotację na założenie firmy

Przyznaliśmy dotację dla 36 osób bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej

Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.