Rodzina w Centrum 3

  • wszystkie_poziom_kolor

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

   Projekt Rodzina w Centrum 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:                20 689 680,00 zł 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:              17 586 228,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:                     01.01.2021 – 31.12.2023

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

  • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
  • poprawę relacji w rodzinie
  • równe szanse rozwoju dzieci
  • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
  • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze