Orzeczenie o niepełnosprawności - do 16 roku życia

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

  •  ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
  • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
  • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.


Uwaga: Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.


Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka.


Ważne: W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia.


Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia), (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego)
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione na druku dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
  3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu)

Tryb odwoławczy


Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu w Bydgoszczy za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Wąbrzeźnie.

Jeżeli Powiatowy Zespół w Wąbrzeźnie uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Jeżeli Powiatowy Zespół w Wąbrzeźnie uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.