Dziś nauka - jutro praca

 • logo projektu

Informacje o projekcie:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" 

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt: „Dziś nauka jutro praca”

Okres realizacji: 01.08.2014 -30.09.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 544 756,00 zł, w tym:

 • 463 042,60 zł - wnioskowane dofinansowanie z EFS,
 • 81 713,40 zł wkład własny Powiatu

 

Zakończenie realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca”

Projekt realizowany był przez Powiat Wąbrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie od 01.08.2014 - 30.09.2015 r.

Wsparciem zostały objęte wszystkie zespoły szkół zawodowych prowadzone przez Powiat Wąbrzeski (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

W zajęciach i stażach wzięło udział 208 uczniów.

Celem projektu była poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

Zrealizowane zadania:

 1. Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy- konsultacje programów nauczania w zawodzie technik mechatronik w ZSZ i technik rolnik w ZS we Wroniu z pracodawcami,
 2. Współpraca z pracodawcami - przewidziano tworzenie/dostosowanie programów. praktyk i staży w zawodach: technik mechatronik, logistyk, ekonomista, mechanik (ZSZ) i informatyk (ZS). Odbyły się letnie staże dla 32 uczniów po 160 h/m-c. uczniowie ZSZ i ZS we Wroniu podnieśli umiejętności praktyczne związane z zawodem w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia tj. branża ekonomiczna, mechatroniczna, logistyczna.
 3. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy: z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych,
 4. Zajęcia specjalistyczne z logistyki, programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, diagnostyki sprzętu informatycznego, żywienia, odnawialnych źródeł energii, spawania metoda TIG, mechatroniki hydrauliki siłowej,
 5. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych - zaj. dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych z zakresu sterowania urządzeń mechatronicznych, z zakresu mechanicznej obróbki skrawaniem,
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych: z matematyki przygotowujące do egz. maturalnego dla uczniów ze słabymi wynikami w nauce, z języka angielskiego, z języka niemieckiego.
 7. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z matematyki, ICT, jezyka angielskiego „Z angielskim przez ekonomię".
 8. Opieka psychologiczno-pedagogiczna: indywidualna ścieżka wsparcia, program prewencyjny, zajęcia integracyjne.

Ponadto zostały doposażone pracownie: w CKPiU - mechatroniczna, spawalnicza, obróbki ręcznej metali, mechaniczna, w ZSZ ekonomiczno-logistyczna, w ZS we Wroniu gastronomiczna i informatyczna.

Wartość projektu: 544 756,00 zł, w tym:

 • 463 042,60 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 81 713,40 zł - wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego

drukuj (Zakończenie realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca”)

Zajęcia z kelnerstwa, baristyki i dekoracji potraw

Uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu uczestniczyli w zajęciach z kelnerstwa, baristyki i dekoracji potraw

W ramach projektu „Dziś nauka jutro praca” w Zespole Szkół we Wroniu, odbyły się zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Zadania realizowane były od kwietnia do czerwca i wzięło w nich udział 10 uczniów. Zakres zajęć obejmował techniki żywienia we współczesnym rynku pracy takie jak:

 • zajęcia z kelnerstwa, których celem było nabycie wiedzy i umiejętności:
 • ze sposobów serwowania dań (podawanie potraw na talerzach, serwowanie potraw z półmisków),
 • z zasad podawania przy stole (kolejność podawania potraw, właściwy kierunek obsługi),
 • z obsługi konsumentów ((powitanie gościa, posadzenie gościa przy stole, podawanie menu, przyjęcie zamówień, podawanie dań i napojów do stolika, przyjęcie zamówienia na desery, przyjęcie zamówień na kawę, herbatę, sprzedaż napojów alkoholowych, podawanie rachunku, pożegnanie gościa).
  • Zajęcia z baristyki w zakresie, których nabywa się takich umiejętności jak:
 • obsługa sprzętu baristycznego, przygotowanie min. 4 rodzajów kaw (espresso, latte, cappuccino, latte macchiato), techniki dekorowania kaw.
  • Zajęcia z zakresu podawania potraw, dekorowania stołu i wnętrz, których celem jest nabycie przez uczestniczki i uczestników praktycznych umiejętności. Program zajęć obejmuje:
 • planowanie menu na różne przyjęcia,
 • dekorowanie potraw w zależności od specyfiki przyjęcia oraz w zależności od pory roku (przygotowanie potraw i deserów do podania, ułożenie na talerzu, ozdabianie potraw),
 • ustawianie i nakrywanie stołów, układanie serwetek,
 • dekorowanie stołu i wnętrz przy wykorzystaniu kwiatów (polnych i ogrodowych), warzyw i owoców (tworzenie własnych aranżacji stołu).
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Uczniowie biorący udział w projekcie
 • Logo projektu

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie o naborze na staże zawodowe

dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół

we Wroniu w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca”

 

W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe dla 20 uczniów następujących kierunków:

 • Technikum Ekonomicznego,
 • Technikum Logistycznego,
 • Technikum Mechanicznego,
 • Technikum Mechatronicznego
 • Technikum Informatycznego,
 • Technikum Rolniczego,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30  kwietnia 2015r.

Regulamin oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji dostępne można pobrać ze strony www.wabrzezno.pl w zakładce Program Operacyjny Kapitał Ludzki  - Działanie 9.2 Projekt: „Dziś nauka - jutro praca”.

Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub w biurze koordynatora w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 p. 119 lub w pok. 130.      

Informacja o wyborze beneficjentów do udziału w stażach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wabrzezno.pl do 10 maja br.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ”Dziś nauka jutro praca”.

więcej informacji na stronie:

www.wabrzezno.pl

Starostwo Powiatowe

ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

tel. 56 688 24 50-57 wew. 154, 101


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

drukuj (Ogłoszenie o naborze)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-03-30
 • Logo projektu

Spotkanie z przedsiębiorcami

"Dziś nauka jutro praca” - spotkanie z przedsiębiorcami w ZSZ w Wąbrzeźnie

Dnia 19 marca 2015 roku o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawców, szkół, Powiatowego Urzędu Pracy oraz  pracowników Starostwa w Wąbrzeźnie. Program spotkania obejmował przedstawienie informacji na temat projektu „Dziś nauka jutro praca” realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach POKL i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, omówienie zmian w systemie kształcenia zawodowego na przykładzie zawodu technik mechanik i technik mechatronik oraz  wyników egzaminów zawodowych. Ponadto doradca zawodowy przedstawił losy absolwentów  oraz ankiety dla pracodawców na temat oczekiwań pracodawców wobec uczniów i absolwentów. Celem spotkania była diagnoza w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w powiązaniu z ich oczekiwaniami oraz wymaganiami rynku pracy. Zostały przedstawione programy nauczania w zawodzie technik mechatronik oraz technik mechanik. Uczestnicy spotkania  dyskutowali nad programem nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych realizowanych w zakładach. Przedsiębiorcy zapoznali się z programami staży zaplanowanych w okresie letnim w ramach projektu.

Podobne spotkanie odbyło się w Zespole szkół we Wroniu, na którym m. in. omawiano zmiany                              w systemie kształcenia zawodowego na przykładzie zawodu technik rolnik oraz o wynikach egzaminów zawodowych.

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na konferencję pt. „Wybór zawodu a potrzeby rynku pracy” do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 o godzinie 10:00  w sali 133. 

Projekt pn. „Dziś nauka jutro praca” nr POKL.09.02-00-005/13 realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

drukuj (Spotkanie z przedsiębiorcami)

Cel projektu

Celem projektu jest  poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w  szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

Zadania:

 • dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy- konsultacje programów nauczania w zawodzie technik mechatronik w ZSZ i technik rolnik w ZS we Wroniu z pracodawcami,
 • współpraca z pracodawcami - przewidziano tworzenie/dostosowanie programów. praktyk i staży w zawodach: technik mechatronik, logistyk, ekonomista, mechanik (ZSZ) i informatyk (ZS). Zaplanowano letnie staże dla 20 ucz. po 160 h/m-c, staż. 4 tyg. Uczniowie ZSZ i ZS we Wroniu  podniosą umiejętności praktyczne  związane z zawodem w firmach powiązanych branżowo z konkretnymi kierunkami kształcenia np. branża ekonomiczna, mechatroniczna, logistyczna. Rekrutacja - uczniowie z dobrymi wynikami w nauce, rozmowa z pracodawcami (na podstawie świadectw i opinii),
 • zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy: z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych,
 • zajęcia specjalistyczne z logistyki, programowania obrabiarek numerycznie sterowanych, diagnostyki sprzętu informatycznego, żywienia, odnawialnych źródeł energii, spawania metoda TIG, mechatroniki hydrauliki siłowej,
 • zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych z zakresu sterowania urządzeń mechatronicznych, z  zakresu mechanicznej obróbki skrawaniem,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych: z matematyki przygotowujące do egz. maturalnego dla uczniów ze słabymi  wynikami w nauce, z języka angielskiego, z języka niemieckiego.
 • zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z matematyki, ICT, języka angielskiego „Z angielskim przez ekonomię".
 • opieka psychologiczno-pedagogiczna: indywidualna ścieżka wsparcia, program prewencyjny, zajęcia integracyjne.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie: w CKPiU - mechatroniczna, spawalnicza, obróbki ręcznej metali, mechaniczna, w ZSZ ekonomiczno-logistyczna, w ZS we Wroniu gastronomiczna i informatyczna.

Wsparciem zostaną objęte wszystkie zespoły szkół zawodowych prowadzone przez Powiat Wąbrzeski (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół we Wroniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie).

Zajęcia zaplanowano dla 200 uczniów.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 200 uczniów kl. I, II,III technikum w zaw. technik ekonomista, informatyk, logistyk, ochrony środowiska, rolnik, usług fryzjerskich, mechatronik, budownictwa i zasadniczej szkoły zawodowej (mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obr. skraw.)

drukuj (Cel projektu)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2014-09-05