Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - osoby dorosłe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności po przeprowadzeniu analizy w odniesieniu do indywidualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej może wydać orzeczenie o zaliczeniu do:

  • znacznego stopnia niepełnosprawności
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  • lekkiego stopnia niepełnosprawności

 

Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:


1)    wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dokładnie 
i czytelnie wypełniony, z podpisem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego),
2)    zaświadczenie ostanie zdrowia wypełnione na druku dla potrzeb orzekania 
o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, 
3)    inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu)


Znaczny stopień niepełnosprawności


Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:
1.     niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2.     zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Uwaga: Zarówno osoby z pierwszej jak i drugiej grupy muszą jednocześnie wymagać stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zatem zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest tylko wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy.


Uwaga: Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.


Ważne: zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:
•     przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
•     zatrudnienia w formie telepracy.


Umiarkowany stopień niepełnosprawności


Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób z naruszoną sprawnością organizmu tj.:
1.     niezdolne do pracy,
2.     zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
3.     wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.


Ważne: zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:
•     przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
•     zatrudnienia w formie telepracy.


Ważne: W odniesieniu do ograniczeń w zatrudnieniu definicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie różni się od definicji stopnia znacznego. W obu przypadkach występuje kryterium niezdolności do pracy lub zdolności do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Kolejnym kryterium kwalifikującym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest konieczność czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Użyty w definicji umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wyraz „lub" oznacza, że w przeciwieństwie do znacznego stopnia niepełnosprawności, każda z przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do tego stopnia niepełnosprawności.


Lekki stopień niepełnosprawności


Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:
1.     o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
2.     o naruszonej sprawności organizmu, mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.


Uwaga: nie ma wymogu, aby przesłanki powyższe (w pkt 1 i 2) występowały łącznie.


Ważne: Obowiązujące w polskim systemie orzecznictwa o niepełnosprawności kryteria i standardy postępowania orzeczniczego zawarte w definicjach stopni niepełnosprawności oraz niepełnosprawności budowane są na konstrukcji określającej zachowane, mimo naruszonej sprawności organizmu, możliwości osoby w zakresie:
•     samodzielnej egzystencji,
•     pełnienia ról społecznych,
•     zatrudnienia w odpowiednich warunkach.


Istotną informacją ze względu na możliwości uzyskiwania ulg i uprawnień jest fakt umieszczenia na orzeczeniach wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania symboli przyczyn niepełnosprawności:
    01-U - upośledzenie umysłowe,
    02-P - choroby psychiczne,
    03-L - zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu,
    04-O - choroby narządu wzroku,
    05-R - upośledzenie narządu ruchu,
    06-E - epilepsja,
    07-S - choroby układu oddechowego i krążenia,
    08-T - choroby układu pokarmowego,
    09-M - choroby układu moczowo-płciowego,
    10-N - choroby neurologiczne,
    11-I - inne (w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego).

Tryb odwoławczy


Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu w Bydgoszczy za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Wąbrzeźnie.


Jeżeli Powiatowy Zespół w Wąbrzeźnie uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.


Jeżeli Powiatowy Zespół w Wąbrzeźnie uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.