Dziś nauka jutro praca V

  • 36446

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca V”
Nr RPKP.10.02.03-04-0049/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 252 000,00 zł
Wkład własny: 28 000,00 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę  Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2022r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 54 osoby, w tym 52 uczniów i 2 nauczycieli Technikum w Wąbrzeźnie. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: logistyk, ekonomik, mechanik i mechatronik. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wsparciem objętych zostanie 2 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie kształcenia techników mechatroników i techników logistyków. Uczestnicząca w projekcie szkoła doposaży pracownie zawodowe zgodnie ze standardem wyposażenia określonym dla danego zawodu oraz wymogami rynku pracy.

  • Napis rekrutacja z rysowanymi rękoma trzymającymi megafony

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

  • rekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Dziś nauka jutro praca V"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

  • rekrutacja1

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu „Dziś nauka jutro praca V”

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  • plakatkolaż notatka

Ruszyły staże zawodowe

Z dniem 1 lipca 2022r. w ramach trzech projektów realizowanych przez Powiat Wąbrzeski z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Dziś nauka jutro praca IV”, „Dziś nauka jutro praca V” oraz „Przez naukę do sukcesu IV”  pierwsza grupa uczniów szkół  zawodowych i licealnych rozpoczęła miesięczne staże zawodowe w ramach powyższych projektów. 

  • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca V"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na staże zawodowe dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V” nr RPKP.10.02.03-04-0049/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  • komputery2

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie otrzymał nowy sprzęt

2 pracownie tj. pracownia ekonomiczna i logistyczna w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie otrzymały nowy sprzęt komputerowy i multimedialny dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca V”.  Projekt zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku.

  • rektutacjaREKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na zajęcia w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca V"

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór  uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca V”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.