Rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. 
O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością wymagające zaopatrzenia w tego typu przedmioty i otrzymały na ten cel zlecenie wraz z refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W poniższych załącznikach szczegółowe informacje dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wnioski do pobrania:

 

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, mającej za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W poniższych załącznikach szczegółowe informacje dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wnioski do pobrania:

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością, które mają  trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują mogą ubiegać się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W poniższych załącznikach szczegółowe informacje dot. ikwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wnioski do pobrania:

4. Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne - uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, według ustawy o rehabilitacji wspomaga proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku. 

W poniższych załącznikach szczegółowe informacje dot. turnusów rehabilitacyjnych oraz wnioski do pobrania:

5. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się - z uwagi na brak w obecnie obowiązującym stanie prawnym definicji barier w komunikowaniu się, w ślad za stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje się, że bariery w komunikowaniu to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji. 

Likwidacja barier technicznych - to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

W poniższych załącznikach szczegółowe informacje dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się i techniczne oraz wnioski do pobrania:

6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W załączniku poniżej szczegółowe informacje.