Fundusze Europejskie 2004-2006

  • Logo Unii Europejskiej

„Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w kwocie 15 621 334,41 PLN na podstawie umowy nr Z/2.04/I/1.1.1/2/04/U/2/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Całkowity koszt Projektu wynosi 26 295 416,82 PLN. Pozostała kwota 5 207 111,48 PLN stanowi wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, Miasta Wąbrzeźno oraz Gminy Wąbrzeźno.


Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno o długości 7,768 km. Budowa obwodnicy obejmuje: budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań (3 typu "rondo", 4 typu "T-owe" i 2 typu "proste"), budowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz projekt organizacji ruchu sygnalizacji świetlnej.

Według przeprowadzonych w okresie od 1998-2000 roku ekspertyz odnośnie bezpieczeństwa ruchu drogowego doszło do wyraźnego wzrostu liczby rannych (o 70%) i kolizji drogowych (o 85%). Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 10.000 mieszkańców w analizowanym okresie dla Wąbrzeźna wynosił 2,1, natomiast dla Polski 1,7. Powyższe dane wykazują, że poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście jest niezadowalający. W kolejnych latach sytuacja może ulec pogorszeniu, gdyż według prognoz wskaźnik motoryzacji dla miasta Wąbrzeźna w okresie najbliższych 20 lat wzrośnie z 215 do 400 samochodów na 1000 mieszkańców.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że obwodnica udostępni swobodny przejazd przez Wąbrzeźno z kierunków Brodnicy, Rypina, Kowalewa Pomorskiego, Radzynia Chełmińskiego w kierunku wjazdu na przyszłą autostradę A1 (Toruń-Gdańsk) w miejscowości Lisewo. Z kolei ruch z autostrady w kierunku w/w miast będzie się odbywał z pominięciem centrum Wąbrzeźna.

Wybudowanie obwodnicy doprowadzi do konkurencyjności w wyborze dróg dojazdowych do przyszłej autostrady dla mieszkańców okolicznych miejscowości leżących od strony południowo-wschodniej Wąbrzeźna oraz przyczyni się do znacznego poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, jak i użytkowników dróg. Przewidziane w projekcie technicznym rozwiązania typu ronda, uchodzą za bardzo bezpieczne. 


Celem realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności powiatu wąbrzeskiego w tym i miasta Wąbrzeźno oraz poprawa powiązań komunikacyjnych z ośrodkami regionalnymi zwiększająca możliwość równomiernego rozwoju gospodarczego.

Przyczyni się do większego dostępu mieszkańców powiatu do zatrudnienia, szkół, ośrodków kulturalnych, sportowych i turystycznych. Obwodnica uzupełni, poprzez drogi powiatowe i wojewódzkie, powiązanie z drogami krajowymi i projektowaną autostradą A1  "północ-południe". Dzięki wybudowaniu obwodnicy w największym stopniu zostanie odciążony z ruchu, bo o ponad 2100 pojazdów na dobę, najgorszy obecnie pod względem warunków ruchu element układu komunikacyjnego miasta, jakim jest jednopasmowy wjazd i wyjazd z Placu Jana Pawła II na ul. Chełmińską. Na pozostałych elementach układu komunikacyjnego spadek natężeń ruchu będzie wynosić od 600-1500 pojazdów na dobę. Jeżeli chodzi o warunki życia, zostanie znacznie podniesione bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników lokalnej sieci dróg miejskich. Szacuje się, że liczba mieszkańców miasta aktualnie narażonych na negatywne oddziaływania związane z ruchem pojazdów przez centrum wynosi 3-4 tys. natomiast liczba osób potencjalnie narażonych na pogorszenie komfortu życia w rejonie obwodnicy wyniesie 200-300 osób.

Znaczne obniżenie natężenia ruchu pozwoli na ponowne przystosowanie i lepsze użytkowanie przestrzeni miejskiej, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zwiększenie ilości deptaków i miejsc użyteczności publicznej. Lokalne podróże będą łatwiejsze dzięki odciążeniu ruchu, ale także dzięki temu, że ruch ten nie będzie już połączony z ruchem tranzytowym. Ułatwi to w szczególności przejazdy związane z turystyką, działalnością rolniczą, ruchem dwukołowym, rowerowym, a także ruchem pieszych. Projektowana obwodnica stwarza możliwość połączenia dróg kołowych z drogami kolejowymi, ponieważ przebiegać będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534, którą przecina na granicy miasta Wąbrzeźno z Gminą Wąbrzeźno linia kolejowa Wrocław-Poznań-Toruń-Olsztyn.

  • mapa obwodnicy
Wykonawca wybrany - umowa podpisana

W wyniku przeprowadzonego przetargu na Wykonawcę zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno” została wybrana firma „SKANSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 29 marca 2005 roku z Wykonawcą została podpisana stosowna umowa.   

W imieniu Zamawiającego, którym jest Powiat Wąbrzeski umowę podpisali - Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Benedykt Dudek Wicestarosta, z kontrasygnatą Marii Zakrawacz Skarbnika Powiatu. Firmę „SKANSKA” S.A. jako wykonawcę reprezentował i umowę podpisał Piotr Sarnowski - Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowego w Poznaniu.  

Uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Wąbrzeźno.

Dnia 11 maja 2005 roku niedaleko drogi Katarzynki – Wronie odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Wąbrzeźno. Starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz przywitał wszystkich uczestników przybyłych na otwarcie oraz podziękował wszystkim, którzy wnieśli pozytywny wkład w to zadanie inwestycyjne. Wykonawcą wąbrzeskiej obwodnicy jest firma SKANSKA S.A. wyłoniona w przetargu jako jedna z 4 firm. Firma ta prace specjalistyczne powierzyła 2 firmom miejscowym: Drobud i Sanbud.  

Tablice informacyjne - budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno
Tablice informacyjne - budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźno
Obwodnica w budowie stan na 13.06.2005r.
Obwodnica w budowie stan na 13.06.2005r.
Zdjęcia Obwodnicy - stan na 30.06.2005r.
Zdjęcia Obwodnicy - stan na 30.06.2005r.
Zdjęcia obwodnicy - stan na 24.08.2005r.
Zdjęcia obwodnicy - stan na 24.08.2005r.
Zdjęcia obwodnicy - stan na 21.09.2005r.
Zdjęcia obwodnicy - stan na 21.09.2005r.

Zdjęcia obwodnicy stan na 30.11.2005
Zdjęcia obwodnicy stan na 30.11.2005
Prezentacja multimedialna budowy OBWODNICY MIASTA WĄBRZEŹNO
Wizyta radnych na budowie obwodnicy
W dniu 23 maja br. postęp prac na budowie obwodnicy miasta Wąbrzeźna mogli obserwować radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.
Wyjazd na budowę obwodnicy był jednym z punktów wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Powiatu.
Budowa obwodnicy - stan na 24.05.2006r.
Budowa obwodnicy - stan na 24.05.2006r.