Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną ZSZ

 • EFRR

„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

Projekt pt.: Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie RPKP.06.03.00 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Poddziałanie RPKP.06.03.02 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

Całkowita wartość projektu: 1 842 307,34

Wydatki kwalifikowalne 1 842 307,34

Dofinansowanie 1 530 000,00

Wkład UE (EFRR) 1 530 000,00

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Zakres działań:

 • opracowanie studium wykonalności (II kwartał 2018),
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu (II kwartał 2018),
 • opracowanie projektu budowlanego (IV kwartał 2018),
 • roboty budowlane (I-IV kwartał 2019, I kwartał 2020),
 • zakup wyposażenia (I kwartał 2020).
 • zarządzanie projektem i promocja (IV kwartał 2018 - II kwartał 2020).

Cele szczegółowe:

 • poprawa warunków prowadzenia praktycznej nauki zawodu poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę ZSZ w Wąbrzeźnie;
 • dostosowanie placówek edukacyjnych do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy;
 • stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, poprzez zakup sprzętu i odpowiednie dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych.

Cele pośrednie projektu, tj. korzyści długoterminowe wynikające z jego realizacji będą obejmować:

 • podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wąbrzeskiego,
 • rozwijanie współpracy z pracodawcami regionu,
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkoły,
 • zwiększenie popularności wyboru kształcenia zawodowego, jako głównej ścieżki edukacyjnej dla uczniów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
 • RPO

Umowa na dofinansowanie projektu pn.„Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” została podpisana.

W czwartek (21 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W gronie beneficjentów znalazł się Powiat Wąbrzeski, który otrzymał wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Dzięki rozbudowie szkoła wzbogaci się o 6 pracowni kształcenia praktycznego.

W ramach projektu powstaną nowe pracownie:

 • programowania obrabiarek CNC,
 • technologii i montażu,
 • rysunku technicznego,
 • logistyczne (2),
 • kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Ponadto zostanie wyposażona pracownia obrabiarek CNC w:

 • 15 komputerów,
 • oprogramowanie na wszystkie stanowiska,
 • 8 pulpitów operatorskich,
 • frezarka edukacyjna CNC.

Łączna wartość rozbudowy i wyposażenia wynosi ponad 1,8 mln zł, przy czym 312 tys. zł to wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego, a pozostała część stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 • autor: Tekst: Wydział Promocji i Funduszy Zewnętrznych, Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • RPO
 • RPO
 • RPO
 • RPO
 • RPO
 • szkoła zawodowa

Przyznano dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni. Część istniejącego budynku będzie przebudowana na sanitariaty. Zakłada się powiązanie funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejącym budynkiem szkoły i wspólne użytkowanie. Część istniejąca budynku szkoły jest wyposażona w windę dla osób niepełnosprawnych, która zapewni dostępność tych osób do całości projektowanej rozbudowy. W związku z planowaną rozbudową przewiduje się także wykonanie nowego zagospodarowania terenu na części działki, budowę nowego dojścia do budynku, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Ilość istniejących miejsc parkingowych przy budynku szkoły jest wystarczająca do obsługi planowanej rozbudowy. Zasilanie w media będzie zapewnione z istniejących przyłączy, w które obecnie wyposażona jest szkoła: energia elektryczna, ciepła woda użytkowa i c.o. zasilane z istniejącej kotłowni.

Głównym problemem generującym potrzebę realizacji niniejszego projektu, jest niska jakość infrastruktury edukacyjnej i ograniczona dostępność do wysokiej jakości infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Wartość projektu (PLN) 1 631 808,00 w tym dofinansowanie z UE (PLN) 1 387 036,80.

 

 • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji. , data: 2018-12-18