Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 1. Ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
 2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
 3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.


W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.


Uwaga: W postępowaniu o wydanie tego rodzaju orzeczenia uczestniczy wyłącznie lekarz-członek powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponieważ orzeczenie wydawane jest w oparciu o inną prawomocną i ostateczną decyzję administracyjną, to od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie jest ostateczne i niezaskarżalne.


Warunkiem ubiegania się o orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień jest złożenie następujących dokumentów:

 1. kopię (oryginał do wglądu) jednego z wymienionych orzeczeń o:
  • niezdolności do pracy wydanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • inwalidztwie wydanego przed 1 stycznia 1998 r. zaliczającego do jednej z grup inwalidów,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r., przy czym osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny powinny załączyć decyzję w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. kopię dokumentacji medycznej (np. karty leczenia szpitalnego, wyniki istotnych 
  dla schorzenia badań, karty z poradni specjalistycznych, opis zdjęcia rtg, posiadana dokumentacja psychologiczna) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (pieczątka podmiotu, potwierdzenie, data i podpis osoby potwierdzającej) lub pracownika Urzędu – po udostępnieniu oryginałów 
  do wglądu,
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.