Przebudowa drogi powiatowej Dębowa Łąka-Wielkie Radowiska

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ DĘBOWA ŁĄKA-WIELKIE RADOWISKA

Przebieg inwestycji:

  • Podpisanie umowy

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska została podpisana

W czwartek (28 marca) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przedstawiciele Zarządu Powiatu:  starosta Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Karol Sarnecki oraz skarbnik Krzysztof Goleń podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727C Dębowa Łąka - Wielkie Radowiska od km 5+803 do km 6+798”.

Inwestycja będzie kosztować 1 194 000,00 złotych i zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” do końca marca 2020 r. W pierwszym etapie wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ostatnim etapem będzie zrealizowanie zaplanowanych robót budowlanych.
Droga powiatowa nr 1727C Dębowa Łąka – Wielkie Radowiska jest drogą jednojezdniową dwupasową, lokalną. Obecna szerokość jezdni wynosi od ok. 4,0 m do ok. 5,0 m. Droga posiada nawierzchnię gruntową. Długość odcinka do przebudowy wynosi ok. 995 m.

Zakres robót  obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5 metrów, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie 1 skrzyżowania z drogą gminną Kurkocin - Anielewo, zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe). Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 100 kN/oś.

Na realizację zadania Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 759 742,00 zł z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • UMOWA PODPISANA!

Umowa na realizację przebudowy drogi Dębowa Łąka-Wielkie Radowiska podpisana

W dniu 23 sierpnia 2019 r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi  powiatowej  nr  1727C Dębowa  łąka  –  Wielkie  Radowiska od  km  5+803  do  km  6+798”.


Zadanie będzie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym przedmiotem umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę zarówno dokumentacji projektowej, jak i całości robót budowlanych.  W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej do wykonania inwestycji wybrana została firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 49 w Palędziu, którą w dniu dzisiejszym reprezentował Karol Sękowski.


Wartość zadania wynosi 1 100 929,95 zł i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zakończenie robót planowane jest na koniec lutego 2020 r. 

  • UMOWA PODPISANA!
  • UMOWA PODPISANA!
  • UMOWA PODPISANA!
  • UMOWA PODPISANA!