Programy i strategie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2030

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2030 jest dokumentem określającym priorytety w przyszłych działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej. Opracowany dokument nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje samorządowe, ale proponuje także działania, stanowiące wyzwania dla społeczności lokalnej i organizacji działających w obszarze polityki społecznej w Powiecie Wąbrzeskim. Strategia ma ułatwić pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie programowania oraz ułatwić koordynację działań różnych instytucji w powiecie. Fundamentem strategii jest wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału. Dla bezpieczeństwa socjalnego wymagane jest stworzenie systemu zaspokajania potrzeb społecznych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje się do nowych warunków społecznych. Misja stanowi podstawowy element strategii i jest jej celem nadrzędnym, który kształtuje kierunki działania. Z misji wynikają bezpośrednio cele strategiczne, które ją konkretyzują. Opracowana strategia przez szeroką reprezentację społeczną w powiecie ma być źródłem nowych pomysłów, podstawa do budowania szerokiego partnerstwa oraz inspiracją do powstawania nowych organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze polityki społecznej.

LINK DO UCHWAŁY Nr XXVII/165/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030 oraz załącznika

Programy przyjęte przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie:

W Powiecie Wąbrzeskim obowiązują poniższe Programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie:

RAPORTY EWALUACYJNE