Rozwój e-administracji i przedsiębiorczości

  • Kobieta pracująca przy laptopie

Cyfryzacja Starostwa Powiatowego: rozbudowa serwera, zakup oprogramowania systemowego, zapewnienie możliwości pracy zdalnej - realizujemy projekt Cyfrowy Powiat

Cel przedsięwzięcia

Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.


Cyfryzacja urzędu

Rozbudowa serwera sprzętowego (serwera maszyn wirtualnych) o potrzebne komponenty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki i utrzymania systemów.


Zakup oprogramowania systemowego serwerowego - oprogramowanie to będzie potrzebne do wymiany dotychczas użytkowanego oprogramowania systemowego na serwerach z powodu utraty wsparcia producenta w przyszłym roku, a co za tym idzie oprogramowanie to będzie niebezpieczne i niemożliwe do użytkowania.


Wymiana nastąpi na serwerze do zarządzania tożsamością użytkowników, serwerze WMS , serwerze plików i serwerze systemów dziedzinowych.

Zakup 5 licencji do zdalnej pracy per użytkownik.

Zakup laptopów do pracy zdalnej (5 dla pracowników urzędu wraz z oprogramowaniem biurowym) - nowe komputery przenośne są wskazane z powodów bezpieczeństwa, gdyż dotychczasowe są już przestarzałe i mało wydajne, a systemy operacyjne na dotychczas
używanych laptopach nie są już wspierane.

Zakup laptopa i monitora do prac graficznych (mapy, projekty).

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych: Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Przedłużenie licencji urządzenia UTM (router z zaimplementowanymi funkcjami bezpieczeństwa - firewall, IPS, antywirus, ochrona przed spamem, web filtering, ochrona przed wyciekiem danych (DLP), VPN) do zapewnienia ochrony na poziomie sieci.

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5512/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00    

Wartość projektu: 102 120,00 zł 
dofinansowanie 100 %

Wstecz