Sesje Rady Powiatu

  • Leżący na stole mikrofon

Odbędzie się czterdziesta pierwsza sesja Rady Powiatu

Na  podstawie art.  15  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu zwołał czterdziestą pierwszą w VI kadencji sesję Rady Powiatu w Wąbrzeźnie, która odbędzie się dnia 25 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.


Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
5.    Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6.    Interpelacje i zapytania radnych. 
7.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2022 r.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski;
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych;
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023-2033;
d)    zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.     Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.     Zakończenie.

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

Wstecz