Sesje Rady Powiatu

  • Obradujący na sali narad radni

Odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 18 kwietnia 2023 roku odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

W ramach dalszej realizacji porządku obrad, Radni zapoznali się z sprawozdaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie za 2022 rok. Kierownik Warsztatu – Pani Anna Pelka poinformowała o wykorzystaniu środków finansowych, liczbie uczestników warsztatu, stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności, ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach oraz formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej.

Następnie Rada Powiatu zapoznała się z informacją o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2022 roku. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Iwona Brodowska poinformowała m.in. o wykorzystaniu środków finansowych, stopie bezrobocia czy organizowanych giełdach pracy i kursach. Podkreśliła, że w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie pozyskał ogółem 911 miejsc pracy. 

Następnie Radni przystąpili do podejmowania uchwał.

W pierwszej kolejności, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, Rada Powiatu pozytywnie oceniła działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie za rok 2022.

Radni wyrazili także zgodę na zawarcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienia, na mocy którego Powiat Wąbrzeski przejmuje wykonanie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2023, 2024 i 2025.

Porozumienie (które po podpisaniu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego) określi w sposób szczegółowy zakres zadań i obowiązków Powiatu oraz sposób zagospodarowania dotacji przeznaczonej na ten cel.

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie, natomiast za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Kwalifikacja wojskowa w powiecie wąbrzeskim rozpocznie się 12 czerwca i prowadzona będzie przez 9 dni. Szczegóły jej przeprowadzenia zostaną podane w późniejszym terminie.
 
Ponadto, Radni podejmując uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023, skorygowali błędnie podaną kwotę wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego w uchwale Nr XXXIX/233/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r.

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia radnych, mieszkaniec gminy Książki przedstawił potrzebę wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym  na Jeziorze Wielkim w miejscowości Osieczek (gm. Książki). 

Na tym zakończono obrady XL sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 

  • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

Fotorelacja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (1)
  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (2)
  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (3)
  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (4)
  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (5)
  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (6)
  • Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie (7)

Wstecz