Sesje Rady Powiatu

 • Radni Rady Powiatu w Wąbrzeźnie podczas sesji

Odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 23 marca 2023 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, po czym Radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2022 rok oraz informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2022 rok.

Powyższe sprawozdania przedstawili kolejno:

 • st. kpt. Robert Stasiak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz
 • insp. Mirosław Joppek – Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie.

W ramach dalszej realizacji porządku obrad interpelację dotyczącą remontu drogi powiatowej Nr 1725C na odcinku od skrzyżowania w Zieleniu do przejazdu kolejowego, złożyła Radna Hanna Kwiatkowska. 

Następnie Radni przystąpili do podejmowania uchwał.

W pierwszej kolejności, wobec otrzymanej informacji o środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządów powiatowych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2023, Radni określili wysokości środków, jakie Powiat Wąbrzeski przeznacza na poszczególne zadania.

Następnie Radni określili wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Poprzednia uchwała podjęta była w styczniu 2020 r. Obecnie, wobec wzrostu cen towarów i usług, zachodziła konieczność podjęcia nowej uchwały, uwzględniającej obecne realia, w tym zakresie. W uchwale przewidziano wzrost stawek opłat do poziomu porównywalnego z sąsiadującymi powiatami. Uwzględniono także preferencje w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Radni udzielili Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Ryńsku, pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie remontu wieży kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku.

Na ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, został złożony jeden wniosek.

Został on oceniony przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu, która zarekomendowała Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętego Wawrzyńca w Ryńsku jako beneficjenta dotacji w roku 2023. Środki na udzielenie dotacji celowej zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2023.

Ponadto, w związku m.in. z planowaną realizacją działań inwestycyjnych (w tym przedsięwzięć drogowych), Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023-2033, w tegorocznym budżecie powiatu oraz podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia radnych, Radny Mieczysław Toś poruszył kwestię powoływania rolników na ćwiczenia wojskowe. Ponadto Radni, poprzez aklamację, desygnowali Radną Edytę Brzoskowską do uczestnictwa w Europejskim Korpusie Radnych.

Jest to inicjatywa Marszałka Województwa w ramach Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której celem jest poszerzenie zakresu podmiotów uczestniczących w pracach Forum oraz rozwijanie szeroko pojmowanego partnerstwa w działaniach samorządu na rzecz rozwoju regionalnego. Uczestnikami Europejskiego Korpusu Radnych będą przedstawiciele rad powiatów, miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego, wyłonieni przez poszczególne rady.   

 Na tym zakończono obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. 

 • autor: Anna Krasa - Biuro Rady Powiatu

Fotorelacja z sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

 • DSC_1298
 • DSC_1299
 • DSC_1300
 • DSC_1301
 • DSC_1302
 • DSC_1303
 • DSC_1304
 • DSC_1305

Wstecz