Nauczyciel uczący się - lata 2008-2009

„Nauczyciel uczący się” - minął półmetek

 

Zakończyła się realizacja czterech spośród ośmiu kursów zaplanowanych w projekcie „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009”, którego współrealizatorem jest Powiat Wąbrzeski.
Zaświadczenia potwierdzające fakt uczestnictwa w szkoleniach otrzymali nauczyciele, którzy wzięli udział w kursach na temat metod pracy z uczniem zdolnym, stosowania metody projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykorzystywania technik i metod efektywnego uczenia się. Ponadto grupa nauczycieli matematyki uczyła się, jak najlepiej przygotować uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Łącznie udział w kursach zakończyło 21 nauczycieli, pozostałych - 17 nadal w nich uczestniczy.
   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty i jest finansowany ze środków EFS i budżetu państwa.

Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 

drukuj („Nauczyciel uczący się” - minął półmetek)

  • autor: Danuta Krzyżanowska - Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu , data: 2009-06-03

Wstecz